حقوق والدین

Posted on at


حقوق والدین 


خداوند متعال دستور داده است که جز او دیگه کسی یا دیگه چیزی را پرستش نکنیم و همچنان دستور داده بر او و یا بر هر دو شان هر گز کلمه ای که رنجیده خاطر شوند به انها مگویید و بر انها فریاد مکشید و انها را از خود مرانید و با ایشان به اکرام و احترام سخن بگویید. که مقصد ازی که میگوییم انها یا میگوییم هر دو پس ای جز مادر وپدر یا مامان بابا دیگه هیچ کس نیست.پس باید همیشه پر و بال تواضع و تکریم را با کمال مهربانی نزد شان بگسترانید و بگویید که:پروردگارا،چنانکه پدر و مادر، مرا از کودکی پرورش تربیه دادند،تو در حق انها رحمت و مهربانی فرما. پروردگار مان می فرماید:شما به انچه در دلهای شماست، دانا تر است اگر باشید شایسته پس هر ایینه او تعالی رجوع کننده گان را امرزنده است.همچنان از انکه خداوند متعال به پرستش خویش دستور میدهد در کنار ان،احسان و نیکی به والدین را عطف نموده تا اهمیت نیکی با والدین و بزرگی مقام و منزلت ایشان را بیان نماید،همچنان هر گاه والدین و یا یکی از انها به سن کهولت و ضعیفی رسید در ان وقت کلمه و یا لفظی را در مقابل انان استعمال نکنید که رنجش خاطر انها را فراهم اورد و یا احساس سختی و خسته به ایشان دس دهد.مانند:کلمه «اوف» اگر چه ای کلمه ناچیز و سبک بوده باشد ولی همین که در نفس والدین درد و رنجی را ایجاد نماید از نظر اسلام و قران شریف مردود و ناپسند است.همچنان در حالی که توجه و خدمت والدین در همه حالات واجب است اما این تخصیص دلالت بر ان دارد که والدین در حالت پیری و ضعیفی، بیشتر از هر وقت دیگر به توجه و خدمت ضرورت دارند .سپس خداوند متعال به انسان دستور میدهد که ای انسان!خویشتن را برای خدمت پدر و مادرت با فروتنی و نرم خویی میسر بگردان و با مهربانی و تواضع با ایشان رفتار نمایید.همچنان در نتیجه باید گفت از قبیل نیکی به والدین و یا نافرمانی انها وجود دارد. نیک اگاه است پس هر که برای والدینش نیکی و خوبی ارایه نماید.واز تقصیر و کوتاهی ای که قبلا از او نسبت به والدین و یا کسان دیگری سر زده است باز گردد و به درگاه خداوند توبه نماید خداوند متعال قبول کننده توبه کسانی است که رجوع می کنند و خداوند گناهان شان را با فضل و کرم خود خواهد بخشید.
"پایان"About the author

Laleh1

name:laleh
l/n:zaka
country:afghanistan
city:herat
age:14
school:tajrabawi
class:10
born date:1378/11/27

Subscribe 0
160