خداوندا!مرا آن ده!که آن به

Posted on at


قسمیکه این عنوان کوچک است و به نظر بیشتری از افراد شاید کوچک به نظر برسداما انسان زمانی معنی و مفهوم این متن را خواهد فهمید که کاملا بالای آن تمرکز فکری نماید شاید جمله ای خیلی کوچکی به نظربرسد اما پر محتوا و پر معنی است


.


انسان باید هرگز در مورد چیزهای که دارد خودش قضاوت ننماید که من از خدا این چیز را خواستم اما او برایم نداد و همچون گپ ها......بهترین خواست از خداوند متعال برای یک زنده گی بهتر و مملو از خوشی همین جمله ای کوتا و زیبا است


.


درست است انسان به این نظر میباشد که انسان با سعی و کوشش میتواند هر آن چیزی را که بخواهد به آن برسد چون خواستن توانستن است اما لحظه ای به این فکر هم باید بود که کی توانایی خواستن و توانستن را به انسان داده است که جز خدای متعال کسی نیست و اوست توانا و بینا بر عالم غیب


.


اگر ما یک نظر بی اندازیم از دوران کودکی تا سنی که همین اکنون داریم در آن گاه است که متوجه خواهیم شد که پروردگاربزرگ درست همان چیز های را که خواهش و آرزوی آن را در کودکی داشتیم برای مان اعطا کرده است درست همان چیز ها.....و آن چیزی که به نظر میرسد ما به آن نرسیدیم خداوند به خوبی ما فکر کرده آن را داده است شاید اگر ما به تمام جوانب همان موضوع فکر کنیم و آن را در نظر بگیریم شاید درک کرده بتوانیم که برای ما کدام مفیدیت نداشته استخداوند خودش بهتر میداند که کدام چیز به نفع بنده گانش است پس باید به داد خداوند متعال راضی بود و از این به بعد بکوشیم تا بهترین خواست ها را از خداوند بزرگ تقاضا نماییم تا که باشد یک زنده گی بهترداشته باشیم... و آن هم همین جمله ای کوتاه و پر محتوا است.( خداوندا!مرا آن ده!


که آن بهAbout the author

yarsadaf

Hi, my name is yarsadaf.i was been born on 1995 in Herat province and i have garatuted from mahjuba herawi high school on 2013.

Subscribe 0
160