مراحل زنده گی (بخش اول)

Posted on at


 انسان از هر لحاظ از آن جمله از لحاظ سنی مراحل مختلفی را پشت سر میگذارد. از لحاظ اجتماعی هر کدام از خود قوانین های خاصی دارد که یک فرد در زنده گی خود باید این قوانین را رعایت کند.


علما مراحل متعددی را برای انسان ها مشخص کرده اند. هر یک از مراحل عمری انسان از نگاه اجتماعی از مرحله دیگر تفاوت دارد ما باید یاد بگیریم که از هر مرحله زنده گی چگونه استفاده نماییم با درک این مساحل میتوان ما را به شناخت زنده گی کمک کند. در اینجا مهم است تا مراحل زنده گی انسان را به معرفی بگردانیم.


: دوران طفلیت:


دوران کودکی در گذشته ها خیلی کوتاه بود چون اطفال از خوردی به کار میرفتند دوش به دوش پدر خود کار میکردن اما اکنون در بسیاری از جای ها کود کان در آسایش اند.


دوران کودکی دوران ناتوانی و بی خبری انسان است. به همین خاطر والدین یعنی پدر و مادر کوشش میکنن شرایط زنده گی مناسبی را برای طفل خود معیا کنند تا طفل شان از لحاظ اجتماعی و حیاتی رشد کندکودکان در سنین پائین تر زیادتر شان به تفریح و بازی مشغول اند والدین برای کود کان خود وسایل بازی آماده میکنند و شرایط مساعد زنده گی را برای آن ها فراهم میکنند تا اطفال شان در اوقات خوش وقت خود را سپری کنند. کتاب های مخصوص برای کودکان که زیاد تر شان از عکس های کودکانه در آن ها استفاده شده


.


پروگرام های کودکی برای اطفال آماده میشود زیاد تر به خاطر اجتماعی شدن شان کودکان معمولا از فعالیت های اقتصادی و از مشکلات زنده گی معاف اند و مسولیت های زنده گی به آن ها زیاد سپرده نمیشود.


کودکان در سنین قبل از شش سالگی تقلید میکنن بیشتر کار های والدین برادران خواهران بزرگ شان روی شان تاثیر میگذارد ولی بعد از هفت سالگی مسایل زنده گی و مهارت های آن را به دوش فرا میگیرد یکی روش نا خود آگاه که از محیط و هم نشین و خانواده و رسانه متاثر میشود


.


 دوم اینکه به روش تلقین و درس ها فرا میگیرند کودکان امروزی تا سن هجده هیچ نوع مشکل یا سنگینی زنده گی را نمیدانند و اگر کدام مشکلی از ایشان سر میزند مجازات نمیشوند.و بعد از سن هجده چی دختر و چی پسر وارد سنی میگردند که مسولیت پذیر میباشند


 


دوران جوانی:


جوانی که از سن هجده سالگی شروع میشود یکی از مهم ترین دوره های زنده گی یک انسان به شمار می آید سال های اول این دوره برای بسیاری از مردم یا نو جوانان دوره گذراندن تحصیلات استهمچنین در این دوره بسیاری از جوانان ازدواج میکنند و تشکیل خانواده میدهند یکی دیگر در این دوره وارد شدن به کار وظیفه وی است که در آخر عمر در آن کار باقی میماند این دوره زنده گی از خود یک سبک خاصی را دارا میباشد که در جوامع مختلف با هم تفاوت دارد


.


جوانان از لحاظ پوشیدن لباس از دیگرا افراد فرق دارن و فعال تر میباشند به شادی و تفریح علاقه زیادتر نیست به دیگه افراد دارند .  


جوانان از تجربه های زیادی برخوردا نیستند از این خاطر از مشکلات دور اند و مسولیت های زیادی را به دوش شان نمیگذارند.


با ادامه این مطلب  مرا را همرایی کنید


ممنون...


نویسنده: رقیه اکبری.About the author

roqiaakbary

Roqia Akbary lives in Herat Afghanistan. She is student at Ali Sher Nawaie High School in 11th Class, she was born in jule 1997.She likes football and basketball, her favorite subject is English and Computer and favorite color is blue. She likes writing blogs in Film Annex.

Subscribe 0
160