عشق آنهم عشق ؟؟؟

Posted on at


هیچ اندیشید اید اگر روزی بدانید در دنیا هیچ قلبی برای شما نمی طپد و هیچ چشمی قلبی انتظار دیدار شما را ندارد به شما چه خواهد گذشت ؟؟؟


حتی هیچ فکر کرده اید ، اگر روزی قلب خودتان برای دیدار کسی ، طپش نداشته باشد و یا چشمتان منتظر دیدار کسی نباشد ، تنهایی دنیا شمارا خواهد کشت ! ... بله ، دل لازم است همیشه سوزی داشته باشد . سوزی که دل در گروی آن باشد . آرزو دارم همه دل ها در طپش باشند و از نظر من ، آن دل که برای کسی نمی طپد سنگی است دور انداختنی .آنان که میگویند : من هرچی میکشم از دل ساده و عاشق پیشه خود میکشم و ای کاش این عشق لعنتی و رنجناک  نبود که من آسوده خاطر زندگی میکردم ، آنها همه سخت در اشتباهند . یقین داشته باشند که آدمی به عشق زنده است . مسلم بدانند آن روز که نور عشق از دلشان بیرون رود و دنیای شان تاریک تاریک میشود ، و اینگونه قدرت یک ساعت زندگی کردن در این دنیای تاریک را نخواهد داشت .از نظر من ، جهان آفرینش و یا هر که ما و این عالم را آفریده ، نیز عاشق بوده و اکنون نیزعاشقانه مخلوق خود را دوست دارد . غریزه خودخواهی ، غریزه نفع طلبی ، غریزه بقای نسل و هر چه اسمش را میگذارید ، بگذارید .


ولی آنچه مسلم است ، مادر عاشق فرزند خویش است . و روز و شب قلبش در محبت او میطپد ، آن همه رنج دوران حاملگی ، آن همه بیداری شبها و مراقبت از طفل ، همه را به خاطر عشق فرزند تقبل میکند . تلخی مردان و گاهی قهر و آزار آنان را برای خاطر فرزندش تحمل میکند و در حقیقت درعشق سلامت فرزندش میسوزد و به نور این عشق زندگی را جلا میدهداین ها همه دلیل بر عظمت عشق است ...


(Fh ~Ah)


 About the author

160