شفقت ومهربانی به کودکان ونوجوانان

Posted on at


شفقت و کمک کردن به کودکان و نوجوانان بسیار مهم بوده و خداوند( ج) ما را به شفقت مهربانی در برابر کودکان و نوجوانان امر کرده است.و پیامبر اکرم حضرت محمد( ص)در برابر کودکان از شفقت و مهربانی کار می گرفتند و آنها را در تمام کار هایشان کمک می کردند. بخاطریکه تمام کودکان و نوجوانان فرشته های پاک و بی گنایی اند که به شفقت و مهربانی و حتی بهرهنمای های بزرگتران شان ضرورت دارند تا که بتوانند در عرصه های زنده گی خود تجربه های زیادی را بدست بی آورند.


و این بزرگتر ها هستند که باید اطفال شان را در تمام مشکلات و سختی ها کمک کرده تا آنها با یک اعتماد بنفس قوی واین که بدانند که خانواده و بزرگتران شان در این کار آنها را کمک می کنند آنها در کار خود بسیار کوشش می کنند تا با حمایت بزرگتران به موفقیت برسند. که این کار هم باعث تشویق کودکان و نوجوانان در زنده گی شان می شود و باعث پیروزی شان می شود. که هم باعث سربلندی خانواده و مردم خود می شوند و یک شخص فعال در جامعه خود می شوند.


.کمک و همکاری با کودکان و نوجوانان بسیار مهم و ضروری است چرا که وقتی فامیل و بزرگتر ها به اطفال شان کمک کنند آنها هیچ وقت خود را تنها احساس نمی کنند و به این باور اند که اعضای خانواده با آنها کمک و همکاری خواهند کرد اما اگر چنین نبود .مثلا اعضایی خانواده که برای کودکان و نوجوانان خود فرصت حرف زدن را نمی دهند و در کار های شان آنها را کمک نمی کنند باعث گوشه نشینی کودک و نوجوان در جامعه می شود.و این کار باعث می شود که آنها دست از تمام کار ها بگشند و بار دوش جامعه و کشور خود شوند.


 About the author

160