قرآن عظيم ااشان

Posted on at


قرآن عظيم ااشانقرآن شريف كتاب الهي است كه توسط  ملک مقرب حضرت جبراييل (ع) در ليل بيست و يكم ماه مبارك رمضان براي حضرت محمد(ص) از جانب خداوند (ج) پرورده گار عالميان و خاق كننده زمين و آسمان نزول گرديده است 


قرآن كريم راهنماي بشريت و به خصوص مسلمين جهان بوده و خواهد بود كه تمامي امورات دين و هر دو دنيا و طرز پيشبرد حيات انسان و تمام مخلوقات جهان هستي بدان توضيع و تصريح شده استو بايد گفت كه هيچ اموري و هيچ چيزي از زنده گاني مخلوقات جهان و منجمله مسلمين جهان هم از زنده گي معنوي و هم از زنده گي اجتماعي و اقتصادي از اسمان تا زمين واز آخرين طبقات زرين زمين و از ابحار و اوقيانوس ها واز طرف ديگر از نظم و نقص و ترتيب و تشكيل دريا ها و كوه ها و دشت ها همه و همه در يک مساوات و به يک ترتيب  خاصي در قرآن كريم توضيح شده استبايد گفت كه قرآن كريم يك كتاب آسمانيست كه آموختن و آموختاندن آن و به خصوص تلاوت آن راه گشاي سعادت دين و دنيا ي هر فرد ي از مسلمين جهان مي باشد


قران شر يف در مدت 23 سال نظر به مشكلات همان وقت و زمان كم كم وآيه به آيه براي حضرت محمد(ص) در دو دوره نازل گرديدقرآن شر يف داراي 114 سوره و 14 سجده و داراي 6666 آيه مي باشد كه تلاوت نمودن كلام الهي براي هر دردي دوا بوده و براي تسكين قلب هاي افسرده بهترين تداوي ميباشد


و همچنان تلاوت كلام پاك به روح و روان و طبيعت انسان آرامشي خاصي را حكمفرما مي نمايد


ما مسلمانان جهان به قرآن كريم و به نزول و تلاوت اش ايمان راسخ داشته و خواهم داشتو از طرف ديگر حفظ نمودن كلام پاك خداوند خير و سعادت دنيوي و اخروي را نصيب انسان مي سازد .و هم زمانيكه به خانه اي ابدي خويش رهسپار گشت در دل خاك هاي نمناك سينه شخص حافظ قرآن تا روز عشر ثابت مي ماند 


و هم در روز رستاخيز 70 تن ا زاقارب خود را شفاعت مي كند .پايان


با تشکر


نویسنده: عمرزبیر حمیدیAbout the author

omar-zobair-hamidy

I AM OMAR ZOBAIR FROM HERAT, I'M THE 4TH YEAR STUDENT OF COMPUTER SCIENCE (BCS), AND BESIDE OF BEEING VICE-PRESIDENT OF A CONSTRUCTION COMPANY, I AM A BLOGER AT FILMANNEX

Subscribe 0
160