رفتاروالدین نسبت به فرزندان

Posted on at


والدین جزای ازاعضای خانواده بشمارمیروند.وبایددرتربیت ورفتاراولادخودبکوشند.ودرتربیت آنهاتمام سعی وکوشش شام رابه خرج دهند.رفتاوالدین بالای اولادخیلی تاثیردارد.اگررفتاروالدین بااولادخوب باشد.درنفع آنهاست .چون اگروالدین بااولادخودرفتارخوب گفتارخوب داشته باشند.درنفع آنهاست.واگربدباشد.


واضح است که درضررآنهاست.مسلم است که رفتارخوب نتیجه خوب میدهد.وبایدوالدین کوشش کنند.که بااولادخودرفتارخوب داشته باشند.والگویی برای فرزندانشان باشند.واگرپدری بداخلاق بی مسولیت بی کاربی جانشین بود.وبافامیل اخلاق خوب نداشت .فرزندان هم درآینده یادمیگیرند.چون اطفال خیلی باهوش میباشند.


وتمام کارهارازودیادمیگیرند.معلوم است که آینده آنهاخراب میشود.وبه کارهای خلااف روح می آورند.وبایدوالدین اولادخودرانصحیت کنند.وبارفیق های بی جانشین وخلاف کارنگردنند.وبایدوالدین رهنمایی برای اولادش باشد.واحتییاجات فرزندش رابرآورده کند.تاعقد ه ای نشده وبه سوی خلاف نرود.وبعشی ازوالدین هم هستند. اشتبایی که اولادش انجام میدهد.آن رالت وکوب میکنند.سروصدامیکنند.وحتی ازخانه بیرون میکنند


.میگویند اولاد مانیست .ولی افسوس جفابرای خودشان میکنند.وحیثیت واحترام خودراپایین میآورند.درخانه که والدین رفتارخوب دارند .آن خانواده دورازپریشانی میباشد.چون باهمدیگراتفاق همبستگی دارند. ومشکل که دارند.والدین شان حل میکنند.وخداوند (ج)درقرآن احادیث زیادی آورده است .که بافرزندان خودخوش اخلاق ورفتارنیکوداشته باشید.وهمچنان بایداولادهم دربرابروالدین احترام بگذارند.وهمچنان پیامبرمان برای والدین تاکیدکردند. که بافرزندان خودرفتارنیکوخلق نیکوداشته باشید.


حضرت محمد بااولادهای خودخیلی مهربان وماننددوست بودند .وحضرت محمد(ص)الگوی بودنددربشرومابایداطاعت کنیم ووبه خواسته های اولادخودتوجه کنیم .وبایدهمیشه اولادخودرانصیحت کنیم .والدین میتوانند.ازروش های گوناگون بافرزندان خودکاربگیرند.چون والدین میتوانند.اولادخودرابه طورصحیح تربیت کنند.


چون آنهاست وبایدسعی وتلاش نمایند.انسان میتواندازطریق نصیحت کردن خوش اخلاقی وحرف زندن بااولادش کناربیایید.تابچه هاقانع گردند.وبایدوالدین الگوی برای فرزندانشان باشند.وتمام مشکلات آنهاازیک روزی الی زمان مرگ شان بایدآنهاراکمک ومشکلات آنهاراحل کنند.چون جوانان مانندبزرگان تجربه ندارند.مسولیت والدین است زمانی که طفل آنهاکلان میشود.بایددرپی علم ودانش آن باشند.ومکتب بگذارند.وپوهنتون وکورس های آموزشی بگذارند.تااولادشان به طرف پیشرفت وترقی وباعث افتخاروالدین وملت شود.بعضی ازوالدین مانع رشدومانع درس خواندن اولادشان میگردند.وبایید فرزندانشان راتشویق به نمازخواندن قرآن خواندن ورفتن به نمازجمعه کنند.وازراه خداوندباخبرکنند.


وبگویند.که خدرادرهمه حال یادکنید.ومشکلات خودرابه اوبگویید.چون تمام مشکلات راحل میکنند .وهیج گاه ادروازه رحمت خداوندناامیدنشوید .وخداوندرادرغم وشادی یادکنید.وشکیباباشید.وبایدوالدین متوجه رفتارخودباشند.وازکارهای به گناه آلوده میشوند.دوری کنند.وازکارهای بدمانندشراب خوردن قتل کردن وبانشستن رفیق هادوری کنند.چون فرداروزاولادمانندخودش میشود.یادمیگیرد.وباعث بدنامی فامیل میگردد.پس بایدوالدین درتربیت اولادازروزاول باشند.تازندگی خوش وراحت داشته باشند.About the author

160