نوران

Posted on at


نامش را نوران نهادند


اما


دلي دارد بي نور


روح روانش حيران وسرگردان


ديده گانش كم نور وگريانجسمش خميده وتكيده


قلبش محزون وافسرده


لبانش به خنده اي خشكيدهزنده گي مُهرسكوت براوكوبيدهروحش حقارت وخواري را


چشمش اشك هميشگي را


جسمش سياهي درد را


قلبش فشارزنده گي را


خيلي وقته پذيرفته
About the author

nooriya

نوريه عرفانيان استاد درليسه عالي نسوان تجربوي

Subscribe 0
160