عدالت

Posted on at


عدالت به معنای برابری و انصاف است,عدالت در هر کشور باید برقرار باشد و عدالت اجتماعی در سرتاسر یک کشور و بالای تمام شهروندان یک کشور به صورت یکسان و مساویانه تطبیق گردد.همچنان عدالت اجتماعی حق مسلم هر شخص میباشد و ازهمه مهمتر و اساسی تر اینکه تمام شهروندان یک جامعه باید از شرط و شروط های یک جامعه آگاه باشند.و تمام افراد سعی در فهم این عدالت نمایند.یکی از علل های مهم مشکلات فراوان در یک جامعه که موجب تباهی آن جامعه میگردد همین برقرار نبودن عدالت در جامعه ی مذکور میباشد.عدالت اجتماعی نیز رفاه اجتماعی هم میباشد طوری که خداوند حق و حقوق تمام انسان ها را برابر تعیین نموده است و همچنین بدون عدالت اجتماعی پیشرفت یک جامعه ناممکن میباشد و جامعه را به سوی خطر,بی نظمی,و بی قانونی سوق میدهد.


عدالت اگر در بین افراد یک جامعه نباشد تباهی و بی ثباتی در آن جامعه زیاد میگردد.و مشکلات زیاد شده و تهداب و چهار چوپ یک جامعه را فرو میباشد و ساکنان آن جامعه متفرق گردیده.کشور ما کشوری است که مردمانش عدالت پایدار آرزو یشان است و برای داشتن عدالت در نقطه نقطه ی سرزمین شان جد و جهد فراوانی میکنند.با گذشت جنگ های چندین دهه ای مردمان از نبودن صلح و آرامش خسته شده اند و شعار شان چیزی جز داشتن صلح نیست و به عقیده یشان نا نداشتن عدالت و صلح نمیتوان جامعه ای آرام داشت.برای حفظ نظم اجتماعی و استحکام یک جامعه مبتنی بر قانون داشته باشند و عدالت اجتناعی فقط در صورتی ممکن است که عمل و اجرا باشد.منصوره احمدی


برای خواندن مطالب قبلی فلم انکس من میتواندی پیوند زیر را دنبال نماید:


http://www.filmannex.com/MirmanHayatiHighSchoolAbout the author

MirmanHayatiHighSchool

Mirman Hayati High School is one of the historical schools of Herat, Afghanistan. It was established in 1340 (1961). This school is located in the center of Herat city, on Shahid Mirwais 28 Street. It has 1,810 students in two shifts and 50 teachers. This school was first reconstructed by…

Subscribe 0
160