ارزش هیچکس راکم مکن

Posted on at


 


یک چیزرادرزندگی همیشه به یاد داشته باش به ارزش که خداوندبه دیگران داد توهین نکنی وهمیشه کوشش کن بردیگران مهربان باشی وسخن خوب بگوید چون سخن به دل انسان اثرمی کن وانسان راخوش می کندو{آنچه ازرپیامبراستین به جامانده این است که بایدبه مردم طبق جایگا هشان بهاداد} اگرسنگدل باشی تمام مردم ازتودورمی شوند پس همیشه با مردم با اخلاق خوب رفتارکن چون اخلاق خوب بهترین هدیه است.


 ما انسانها نه باید ازچاپلوسی درمقابل دیگران استفادنکنیم  چون چاپلوسی کدام فایدنداردبلکه اخلاق بهترین چیزبرای یک انسان است من وتومی توانیم مردم را ازخود دورکنیم اما این ما هستیم که مردم راازخود دور می کنیم وبه آنها کدام ضرنمی رسد.


 


چون آنها هم می تواننددرمقابل ما بی اعتناباشندوهم می توانندبهترین دوستان راپیدا کنن اگرخواسته باشیم خوشبخت زندگی کنم بایددل مردم را بدست آوریم چون آنها دعاگوی وطن هستندبعض ازاشخاص هستندکه باکارهای نیک وسخن خوب خوددل مردم را به دست می آورندبه راستی که اینها چقدرخوشبخت اندوباخوشبختی آنها دیگران هم خوشبخت می شوند.


 


یک شخص می تواندمقبولیت خودرابادعا کردن درمقابل خداوندج وپیامبرشان بدست آورداخلاق زشت راهرکه بخواهدمی تواندبه آسانی بدست آوردپس سعی کنیدازاخلاق زشت دورباشیدچون اگرشما باهمان اخلاق زشت خود دیگران توهین کنیدپس بایدبه دانیدخودمان به زودی مورداهانت دیگران قرارمیگیرم وهمیشه سعی کنیدکه


  خودپسندنباشیندوفقط خودرانبیندوبه فکردیگران هم باشیندAbout the author

160