اموختن علم

Posted on at


اموختن علم


 


اموختن علم بر هر مرد و زن مسلمان فرض می باشد پس برای همه یی ما لازم است که در راه اموختن علم بکوشیم و وقت گرانبهای خود را بیجا ضایع نسازیم . همچنان ما در اموختن علم نباید ننگ و عار داشته باشیم و از پرسش مسایل علمی خجالت بکشیم زیرا پرسیدن عیب نیست بلکه ندانستن عیب است. 


پس هر چیزی را که نمی دانیم از علما و دانشمندان بپرسیم کسانی که علم ندارند به صورت کامل و درست نه خود و نه خداوند {ج} را می شناسند چنانکه شاعری در مورد چنین گفته است: 


چو شمع از پی علم باید گداخت                                                         که بی علم نتوان خدا را شناخت


 


بهترین چیزی که در زنده گی انسان را ابرو و عزت می دهد علم است و ما باید اوقات عزیز خود را بیهوده صرف نکنیم با نیروی انسانی در کسب علم بکوشیم و معلومات و دانش به دست امده خود را در اختیار دیگران قرار بدهیم علم نور الهی است که به قلب انسان فرود می اید. 


علم درختی است که ثمر ان عمل می باشد علم دارایی است که هر قدر ان را مصرف کنیم کم نمی شود به هر اندازه یی که انسان صاحب علم و دانش گردد به همان اندازه صاحب اعتماد عزت و مرتبه بلند می گردد علم باعث شرف و شان ادمی است علم نمک اخلاق است علم بی عمل نیشی است بی نوش . 


پیامبر {ص} فرموده: زگهواره تا گور دانش بجوی 

About the author

Laleh1

name:laleh
l/n:zaka
country:afghanistan
city:herat
age:14
school:tajrabawi
class:10
born date:1378/11/27

Subscribe 0
160