صلح واژه ای زیبایی در هر نداست.....

Posted on at


 


صلح یک کلمه زیباوخوشیاینددرگوش هرمسلمان میباشد.صلح چه قدرکلمه زیباودل نشینی که هرکس آرزودارد.ودرقلب خودجامیدهد.صلح معناهای زیادی دارد.صلح به معنای آشتی آرامی اتحاداتفاق همبستگی خوشی همدلی یک جابودن وغیره میباشد.صلح باعث میشودکه کینه ناآرامی جنگ خون ریزی راازبین میبرد صلح آرامی وآسایش رابه میان میآورد.صلح انسان هارابایگدیگریکجاودشمنی راریشه کن میکند.صلح خوشبختی وثروت میباشد.ولی جنگ نابودی ویرانی خرابی بی اتفاقی رابه میان میآورد.صلح چراغی درتاریکی میباشد.که همه جاراروشن میکند.صلح محبت وصمیمیت رابه وجودمی آورد.انسان هابایددربین خودصلح داشته باشند.وهمدیگررادوست داشته باشند.وبایدانسان هاودرخانواده هاصلح مهربانی اتفاق باشدوازجنگ وجدال دشمنی بپرهیزید.تازندگی شماآرام وآسوده زندگی کنید.درخانه ایکه صلح باشد.همه خوشحال میباشند.وذهن هاناراحت نمیباشد.واگردرخانه صلح اتحادنباشد.زندگی خراب وبه یکدیگرکینه میورزند.وباعث جدایی میگردد.امیدوارهستیم که درهیج خانواده ودرهیج کشوری ناآرامی نباشد.تاهمه به خوشی زندگی کنند.تاجهان گلستان گردد.درکشوری که صلح وآرامی باشد.هرکس میتواند.درس بخواند.پوهنتون برود .تجارت کند.وآزادبرای خودزندگی کند.چون امنیت ازهمه مهم تردریک کشورمیباشد.وقتی درکشورامنیت باشد.مردم میتواند.کاروفعالیت داشته وبه طرف پیشرفت وترقی گام بردارند.ودرکشوری که صلح باشد.مردم آرام ودورازتشویش میباشند.پس امنیت ازهمه مهمتردریک کشورمیباشد.ودرکشوری که ناامنی وجنگ باشد.مردم نمیتوانند.که درس ووظیفه خودرااجراکنند.چون جنگ ممکن است .ویرانی تبای دزدی خون ریزی به وجودمیآید.وانسانها احساس خطرمیکنند.وازخانه های خودبیرون نمیشوند.وجنگ مانع پیشرفت وترقی واسعدادوآرزوآنهامیگردد.درکشورعزیزماافغانستان جنگ های زیادی روخ داده مثلا طالبان ودیگراشخاص درجنگ درکشورمادخیل بودند.وبساری ازمادران راداغ داردبه خاک سیاه کشانیدند.جنگ یک کلمه ویران کننده وخانمان سوزمیباشدکه دامن گیربعضی ازکشورهاوکشتن جوانان شده است .درکشوری که صلح باشد.مردم میتواند.کارکنند.ولی درکشورمابسیاری بی کاری وجوددارد.ولی جوانان مجبوراند.که به خارج ازکشوربه کارکردن بروند.وبعض ازآنهاازبی راهه میروند.ودربین راه گرفتاروکشته میشوند.جنگ دوستی صمیمیت راازبین برده گل دشمنی رادردل میکارد.جنگ مایع هرچه بدختی میباشد


.پوبایددولت هم درتامین صلح درکشورکوشاباشد.ومخالفین دولت رادستگیروبه جزای شان برساند.به امیدروزی که هیج کشوری جنگ نباشدتاآه وناله مادران بلندنشود.ودلشان خالی ازغم وپرازصلح باشد.تاهمه مابتوانیم به خوشی زندگی کنیم.ومردم به سوی پیشرفت روان باشند.About the author

AsmaRahmany

Asman Rahmany is an eleventh class student in Mahjube Heravi.

Subscribe 0
160