حمد

Posted on atوجود آور هستی اولین


جهان وادر آسمان و زمین


خداوند جان خالفی عقل و هوش


خدای دماغ و دل و چشم و گوش


نگارنده ی صورتی هرچه است


گذارنده یی دست بالای دست


تئی سقف این گنبد لاجورد


نموده است بسیار نامرده و مرد


ولیکن ز مردان شهنامه یی


وزان تاجداران هنگامه یی


کسی همچو مسعود این روزگار


نبرده است زین خاکدان افتخار


که سی سال در راه دین خدا


به حفض طهارت به ایستد به پا
About the author

160