اعتماد بنفس در زنده گی

Posted on at


اعتماد بنفس یعنی این که بنفس خود باور داشتن کنیم اعتماد بنفس در زنده گی انسان ها بسیار مهم و ضروری است و مقام انسان را بالا می برد و انسان را در زنده گی وی سر افراز می سازد و بسیار مهم است چون زنده گی بدون اعتماد بنفس زنده گی ناممکن است چون بدون اعتماد بنفس انسان گوشه نشین شود و از مردم و جامعه خود دور می شود و چنین شخصی هرگز به موفقیت نخواهد رسید پس اعتماد بنفس در تمام امور زنده گی مهم می باشد وتمام اشخاص باید از آن پیروی کنند چرا که خداوند (ج) تمام انسان به این امر کرده تا که به اعتماد بنفس بتوانند تمام کار های خود را از خوبی انجام دهند.شخصی که اعتماد بنفس داشته باشد موفقیت و سعادت را از هان خود می کند چون زنده گی به سر اعتماد بنفس می چرخد و به این اساس باید ما نظام زنده گی خود را استوار نگاه داریم چون ما با اعتماد به قله های کامیابی برسیم و چیزیکه اعتماد بنفس را از بین می برد ترس می باشد و ما باید از نرس دوری کنیم چون زنده گی با ترس در لرزش می باشد و ترس موفقیت را از بین می برد.مثلا: یک تاجر که با اعتماد بنفس زیادی در کار و تجارت خود انجام می دهد باعث پیروزی و موفقیت وی میشود چون وی در کار خود بسیار کوشش می کند و بالای خود اطمینان و باور دارد و اگر شکست هم بخورد هرگز از کار خود دریق نمی کند چون که وی میداند که تا شکست نباشد پیروزی هم وجود ندارد .اما یک تاجری که اعتماد بنفس زیادی ندارد هرگز به موفقیت نمیرسد چون وی از کار خود دست کشیده و از مردم و جامعه خود فرار می کند و از فعالیت های زنده گی باز میماند.انسان در زنده گی خود هرگز نباید بر دیگران تکیه کند و دل خود را بر دیکران ببندد که این کار خوبی نیست و باعث از بین رفتن خود انسان میشود چون هیچ چیز در دنیا ابدی نیست پس وقتی انسان دل خود را به چیزی می بندد و وقتی که از بین برود باعث از بین رفتن انسان هم می شود چون انسان در وقتی که تنها بماند نمی داند که باید چی کار کند و در این صورت شخص اعتماد خود را از دست داده و گوشه نشین می شود پس اعتماد داشتن به خود می تواند رمزه موفقیت هر شخص باشد. About the author

160