باخداباش وغم راازدلت بیرون کن

Posted on at


 


انسان می تواندرضایت خاطرآرامش وامنیت خودراتوسط ایمان بدست آوردایمان به خدادل انسان راازهرغم خالی می کندغم دردل انسان راپیدانمیکندچون انسان مسلمان هروقت که از کدام موضوع ویا کدام مشکل دوچارنارحتی میشودانسان توسط همان ایمان که به خداوند داردبه آن روی می آورد


وازخداوندمتعال آنچه راکه می خواهد آروزمی کندوخداوندج هیچ وقت بندهای خودراناامید نمی کندانسانها همیشه بازکرخداوندج مشکلات خودراحل می کنندومی دان که هرکه کاری که خدابخواهدهمان می شودوبه دون خواسته اوحتا یک زره هم حرکت نمی کن


 


پس این هم نتیجه ایمان است اگربا خدا باشیم غم را ازیاد می بریم بعضی اشخاص عبادت خداوند رانمی کنندوهمیشه به مریص روحی دوچارهستندغم ورنج آنها زیاداست وآنها فکرمی کنندکه خودشان می توان تمام مشکلات خودراحل نمایندونمی توان که باخدا رازونیازکند


اگریک شخص خداشناس باشد می تواندغم که دردل خود داردباعبادت خداوندازبین ببردچون اوخدارا می شناسدوبه خداایمان داردومی داندکه خداوند شنوندی آوازهاست وبرهردردی دواست


 


ما مسلمانان هرکارخودرا به نام خداوندمتعال شروع می کنم ودرهر کارخیر نام خدارا صدا می زنم وبه خاطریکه امرخداوندرا انجام دهیم نمازهای پنجگانه خودرا اداه می نمایم وبانماز خواندن رنج وغم که داریم باخدای خود درمیان می گذارم 
درحدیث آمداست {که خداوندج فرمودن مرایادکنیم شمارا یادمی کنم}


 


 About the author

160