بالاخره به حد نتایج اعلان انتخابات رسیدیم ببینم تا قدرت مندان چی اعلان می کنند

Posted on at


 


بالاخره به حد نتایج اعلان انتخابات رسیدیم ببینم تا قدرت مندان چی اعلان می کنند 


بعدازاین قدر به دست کی خواهد افتاد ؟


تمام مردم سر زمین وبا غیرت کشور مان افغانستان به این انتظار اند که آینده شان به دست کی خواهد افتاد ؟ورای شان چی میشود ..همه منتظر این هستندکه این سر نوشت به نفع ماست یا ضرر مان ؟مردم با غیرت مان زیاد زنج دیده اند هر کس آمد برای شان یک وعده داد ورفت .اما برای شان هیچ کاری انجام نداد .امید است که این بار اعتمادی که مردم مان بالای شان کرده است اعتماد شان زیر سوال نرود


تمام مردم مان با تمام هوش وحواس کامل وبا دل پور به پای صندوق های رای دهی رفتند وهر کدام زعیم خودرا به دست خویش انتخاب کردند.ورای خود را به صندوق انداختن


زنان نیز در این انتخابات اشتراک کردند وزعیم خود را رهبر خود را انتخاب کردند 


این همه دردی که مردم رنج دیده مان دیده است دگه تکرار نشود چرا که هنوز مردم مان درد دیده اند ودگه نمی خواهد یک پدر شاهد کشته شدن پسرش باشه


یا مادر شاهد تجاوز بالای دخترش باشه ..یا مردم مان شاهد کشته شدن نیروی جوان ،نیروی فعال ،قدرت شجاعت مان افسران ،پولیس مان ....!


مردم مان می خواهند یک عدالت خوبی بر قرار شود واین بار دگه حق به حق دارش برسد


این بار نباید آن تجربه های تلخ تکرار شود


باراول بالاترین آرا از داکتر عبدالله عبد الله بود که در ردیف اول قرار داشت


در ردیف دوم داکتر اشرف غنی بود .در ردیف سوم زلمی رسول بود


اما در این چنین حالت باز انتخابات به دوره دوم کشیده شد


.


هر کس به نفع خود است هر یک شان از خود یک طرح وبرنامه ی دارند مردم افغانستان به کسی که اعتماد کرده است نباید واین اعتماد پا بر جاست


بالاخره این بار انتخابات پا به دوره دوم کشیده شده است .ومردم بی نهایت وبا هیجان منتظر اعلان نتیجه اند .


که دراین آرا داکتر عبد الله عبدالله %44


اشرف غنی احمد زی %31


داکتر زلمی رسول %11


عبدالرب رسول سیاف  %7/7


 قطب الدین هلال %7/2


گل آغاشیرزی  %6/1


محمد داوودسلطان زوی%5/0


هدایت امین ارسلا %2/0در سدر اول داکتر عبدالله ،در سدر دوم اشرف غنی ،در سدر سوم زلمی رسول قرار دارند


به امید موفقعیت های مزید هر یک شان ..


آرزو "رحمانی "


 


 About the author

Arzoorahmany

Arzoo Rahmany is a twelfth class student in Mahjube Heravi high school.

Subscribe 0
160