در زنده گی همه چیز را باید تحمل کرد!!!!

Posted on at


خداوندا ای کاش زنده گی انسانها مانند فصل بهار میبود که درخزان زرد وپژمرده شده وبه زمین می افتادند
ویک زمستان از بالای شان تیر میشد وپس دوباره درفصل بهار زنده گی جدید را آغاز میکردند اگر زنده گی
انسانها مانند فصل های سال میبود حداقل امیدی برای زنده گی دوباره بود وانسان یک زنده گی جدید را آغاز
میکرد.زنده گی دارای خم وپیچ ها ویا پستی بلندی های زیاد میباشد وانسانها از مشکلات زنده گی هیچ خلاصی
نخواهند داشت بعضی ازانسانها دارای زنده گی های خوب وآرام میباشند اما خودشان قدر زنده گی خود را
نمیدانند هر وقت به دنبال یک بهانه ای جدید برای از هم پاشیدن زنده گی خود پیدا میکنند همواره به این
میکنند که حرفهای کوچک را بزرگ ساخته واین باعث میشود که مشکلات خود به خود به وجود بیاید. اما بعضی اشخاص با وجود این که در زنده گی خود مشکلات زیاد دارند بازهم  زیاد کوشش میکنند که
تمام مشکلات را نادیده گرفته تا خود را از مشکلات دور نگهدارند وکوشش میکنند که به طرف خوشی ها
بروند وبرای پیشبرد یک زنده گی عالی وسرشار از خوشی ها کوشش میکنند.زنده گی برگرفته از غم،شادی،لبخند وغیره میباشد که ما باید طوری پیش برویم که بتوانیم از هر لحظه
 زنده گی خود لذت ببریم هر قسم که زنده گی را سخت یا آسان بگیریم به همان قسم به پیش میبرد وما باید
کوشش کنیم طوری زنده گی خود را به پیش ببریم که در هر لحظه خوش وخوشحال زنده گی خود را به
پیش ببریم.


About the author

160