فرهنگ یا ثروت

Posted on at


یکی از افتخارات هراتیان این است که ثروت خودرا از طریق هنر بدست می آورم و هرات به عنوان شهری فرهنگی معرفی و شناخته شده است .


و با این وجود به نظر میرسد برخی فعالیتهای اقتصادی در هرات: خدمات چاپ ونشر و لوحه نویسی ضرباتی زیاد به بار آورده


 


.


یکی از مسایل دیگر چه در جهان و چه در افغانستان موضوع نشررسانی است .که از طریق آن کتاب ها ،مجله ،روزنامه ها به نشر میرسد


.


ینعی اگر کسی بدون مجوز اثری را به نشر بسپارد و چاپخانه یی هم آن را تکثر کند هر دو باید تحت پیگرد قانونی قرار بگیرم


 


.


زیرا مشخص نیست که اثر چاپ شده چیست.اثر چاپ شده هماهنگ با معیارهای اسلامی و افغانی است .


و یا به فکر پیشرفت خود و جامعه است .بنا لازم است که چاپ آثار به خاطر مفید بودن و جلوگیری از زیانهای فرهنگی باشد .


متاسفانه در هرات دیده میشود که در این اخیراً برخی جراید ها به صورت خود سرانه به نشر میرسند.اگر چه ریاست اطلاعات و فرهنگ


 هرات در جریده دولتی اتفاق اسلام مطلبی را در بارهء بازرسی و بازپرسی چاپخانه های مختلف به نشر سپرده بود اما تا حال در اینبار کاری صورت نگرفته است و لوحه بسیار از دوکانها،مارکتها دیده میشوند که داری غلطهای املایی و انشایی اند و


این ریاست باید از چنین تابوهایی ممانعت کند چرا باعث ضربات زیاد میشود.


به هر گونه لازم است تا ریاست اطلاعات و فرهنگ در گام اول نظارت خود را بر چاپ آثار نوشتاری از سر گیرد قدم دوم با چاپخانه های مخلف بر خورد صورت گیرد تا بیش از این شاهد تخریب فرهنگ پر ثمر هرات باستان نباشیم.About the author

160