مشکلات اجتماعی ما:تولید،قاچاق و اعتیاد به مواد مخدر

Posted on at


 مواد مخدر امروز یکی از مهمترین مشکلات کشور ما ،منطقه و جهان بشمار میرود.در سالهای جنگ و بهران گروپهای مختلفی زمینه فعالیت خود را در افغانستان مساعد دیده و از فقدان کنترول دولت بر مناطق دوردست استفاده نموده و به فعالیت پرداختند بعضی از جریان ها با پشتیبانی و حمایت مافیای قاچاق مواد مخدر ،تولید و کشت تریاک را تشویق و ترویج کردند. به این دلیل امروز کشور ما به بزرگترین تولید کننده مواد مخدر در جهان تبدیل شده است.تولید مواد مخدر در افغانستان توسط مافیای بین المللی پشتیبانی میشود و انها محصولاتی را که در افغانستان به دست می اورند به کشور های اروپایی و امریکایی قاچاق میکنند.مواد مخدر به موادی گفته میشود که مصرف ان شعور انسان را دچار اختلال میسازد.تریاک یکی از خطرناکترین مواد مخدر است که از ان مواد خطرناکتری مانند هیروئین ساخته میشود کشت و قاچاق موادمخدر مشکلات فراوانی را برای دولت و ملت ما به وجود اورده که بعضی از انها قرار ذیل اند:.اولین ضرر کشت تریاک این است که دهقانان ما با کشت تریاک،از کشت محصولات مفید و مورد ضرورت جامعه باز میمانند. محصولات مفید زیادی وجود دارد که دهقانان میتوانند با کشت انها هم مفاد خوبی به دست اورند و هم به جامعه و مردم خود خدمت نمایند.چرا به جای گندم ،جو،لوبیا ،پنبه، و امثال انها ،زمین ،سرمایه و نیروی کار خود را به کشت محصولی اختصاص دهیم که زنده گی انسانهای دیگر را با خطر مواجه میسازد؟وقتی تریاک و سایر مواد مخدر در کشور کشت و تولید شود و با قیمت ارزان و به اسانی در اختیار مردم قرار گیرد نوجوانان و جوانان به مصرف ان روی اورده و معتاد خواهند شد.اعتیاد به این مواد انسان را مریض نموده و او را از کار و فعالیت مفید مانع شده و به انحرافات میکشاند .زمانی که تعداد معتادان در کشور افزایش یابد مشکلات زیادی برای خانواده ها ،دولت و مردم پدید خواهد امد.از انجایی که قاچاق مواد مخدر ممنوع است،قاچاقچیان سعی میکنند که با خریدن بعضی از مسئولین دولتی(بخصوص اداره پولیس و محاکم)فعالیت های خود را اسان و ممکن سازند.انها گاهی موفق میشوند که بعضی از مسولین بلند پایه دولتی را باخود همنوا ساخته و از نفوذ انها استفاده نمایند.در این صورت است که فساد اداری گسترده و عمیق میشود و تلاش ها برای کاهش و از بین بردن ان همواره با شکست مواجه میشود زیرا از داخل دولت افراد پرنفوذی از رشد و گسترش فساد حمایت میکنند.زمانی که دولت سعی میکند که از قاچاق مواد مخدر جلوگیری به عمل اورد قاچاقچیان با استفاده از همه امکانات تلاش میکنند در مقابل تدابیر دولت ایستاده گی نموده و به فعالیت خود ادامه دهند.یکی از راه های ایجاد موتنع در باره مبارزه و سعی دولت بخاطر توسعه و پیشرفت گشور ،تشدید فساد اداری است که پیش از این توضیح داده شد. راه دیگر ،ایجاد ناامنی و استفده از خشونت است . با توجه به در امد زیادی که انها دارند،باپیشرفته ترین سلاح های روز مجهزند و در صورتی که شرایط ایجاب نماید،از انها علیه نیروهای دولتی ومردم استفاده مینمایند.بدینترتیب مواد مخدر ارتباط بسیار نزدیکی با نا امنی و دهشت افگنی دارد.
About the author

neloofar

NAME :Nilofar
L/N :Zaka
COUNTRY :Afghanistan
CITY :herat
BORN DATE :1997/12/27
BORN PLACE :HERAT
AGE:17
student at:tajrabawi
CLASS:11Subscribe 0
160