ضرورت انسانها به روابط اجتماعی

Posted on at


روابط اجتماعی از روابط بی نهایت ضروری برای افراد جامعه است و هیچ انسان نمی تواند بدون داشتن روابط اجتماعی به پیشبرد امور زنده گی بپردازد، و روابط اجتماعی تنها نیروی است که انسانها را به شکل دادن زنده گی و تشکیل خانواده دعوت می کند و از طرف دیگر تنها فرقی که انسان و حیوان را در رابطه به شکل زنده گی تفاوت میدهد همان روابط اجتماعی استو البته برای زنده گی انسانها فقط روابط اجتماعی ضروری نیست بلکه سالم بودن آن روابط نیز مهم پنداشته می شود و هنگامی یک شخص می تواند روابط سالم و درست در جامعه داشته باشد که راه صمیمیت ، دوستی ، صفا و محبت را پیشه کند و اگر گاهی هم انسان زنده گی را بر اساس کینه ، حیله ، خود خواهی ، دشمنی به پیش ببرد از زنده گی هیچ نوع لذت نمی برد و از گذشت رنده گی نا آگاهانه سودی نمی بردو هر گاه یک فرد دارای روابط اجتماعی خوب باشد و حاکم بر روابط اجتماعی با مردم رفتار کند وی منافع زیادی در زنده گی خویش بدست می آورد که از آنجمله می توان از مورد اعتماد قرار گرفتن ، از دوست داشتن آن ، اینکه افراد جامعه آنرا بسوی ترقی می کشانند ، اینکه اطرافیانش از آن طرفداری نموده و و حمایت وی را می کنندو اما برای نقویت روابط اجتماعی یک شخص لازم است آن شخص نیز در قبال حمایت مردم باشد و با مردم بشکل صادقانه رفتار کند کوشش کند از مشکلات مردم با خبر شده و به عنوان تجربه در زنده گی اطرافیانش استفاده کند و کوشش کند اطرافیان خود را از عمق قلب دوست داشته باشد و احترام با آنها نیز یکی از مقررات زنده گی اجتماعی است خلاصه اینکه انسانها به دلیل اینکه موجود اجتماعی اند خود نیاز به روابط اجتماعی بین جامعه دارند
160