بخش اول :اضرارشراب و قمار

Posted on at


     اضرار شراب و قمار                                                                                                                                                                                         وقت و زمان ،در زنده گی انسان از اهمیت بلندی بر خوردار است که نباید هیچ لحظه یی از لحظات آن را ضایع کرد

اما متأسفانه در جامعه امروزی هنوز هم اشخاص جاهل ونادانی وجود دارند که هنوز بهای این طلا را ندانسته و وقت خود را به کار های ناشایسته یی مانند قمار بازی،شراب نوشی و امثال آنها سپری میکنند

    خداوند(ج) هم در آیات قرآنی ،مومنان را از عواقب شراب و قمار بر حذر ساخته است در حقیقت شیطان با زیبا نشان دادن منکرات میخواهد در میان اشخاص جاهل دشمنی وبدبینی ایجاد کند؛روابط دوستی در میان اشخاص را قطع نموده و در اثر نوشیدن شراب و بازی قمار در نفسهای آنها عقده ها و کدورتها را زنده سازد. زیرا وقتی شراب بر عقل نوشنده غلبه کند،سلامت عقلی وآگاهی انسان را مختل ساخته و او را وادار میسازد در مقابل کسانی که نسبت به او نیکی نموده اند بدی برساند و یا به جان، مال و حریم خصوصی اقارب و نزدیکان خود تجاوز نماید،که این امر سبب ایجاد عداوت و دشمنی های شدید در میان مردم میگردد

  

همچنان قمار باز بسا اوقات مال و دارایی خود را در میدان قمار از دست میدهد،و چون نفس انسانی به مال و دارایی رغبت و محبت دارد،پس قمار باز با از دست دادن آن در مقابل کسی که مال و دارایی اش را از وی سلب نموده به دشمنی میپردازد و نسبت به وی کینه میگیرد که گاهی به قتل او اقدام میکند تا عقده و کینه ی خود را نسبت به کسی که دارایی اش را از وی گرفته وسبب فقر و درمانده گی او گردیده فارغ بسازد،و به این ترتیب آتش دشمنی ها ، بدی ها و فتنه ها به اثر شراب و قمار در میان جامعه مشتعل میگردد

 

 

 About the author

160