شخصیت

Posted on at


 


درهرجامعه ی شخصیت افرادش بستگی به دانش وآگاهی محیط اجتماعی آن میباشد رشد شخصیت هرفردی بستگی به تلاش ودانش شخص میباشدهمیشه بایدکوشش کنیم که خود را بادیگران ویا باهیچکسی دراین جهان مقایسه نکنیم واحیانا اگر خودتان را با دیگری مقایسه کردید باید این را قبول کرد که درحقیقت شما خودتان هستید.


چون میگویند هیچ کسی قفل را بدون کلید نمیسازد. وهمنیطور خداوند پاک ومهربان هیچ مشکلات را بدون راه حل خلق نمیکند .. چون اگر شما غمگین باشید . زنده گی همچنان برای شما می خندد وزمانی که شما خوش باشید زنده گی همانگونهبه شما لبخند می زند . ووقتیکه شما دیگران را خوش می سازید زنده گی نیز برای شما درود میفرستد.


هر شخص موفق می تواند یک حکایت درد ناک را تجربه کند ویاتجربه کرده باشد . ونیز یک حکایت درد ناک ممکن است خاتمه موفق را در پیشرو داشته باشد.


باید انسان درد را به پزیرد وبه امید یک موفقیت باشد!


اشتباهات دیگران را نقد کردن بسیار کار ساده است . ولی پی بردن به اشتبا هات خویش بسیار کاری دشوار است


.


محافظت پاهای خویش توسط پاپوش ساده تر از پوشانیدن زمین توسط فرش میباشد.


اما حالا هرشخص می تواند یک آغاز خوب در پیش داشته باشد ویک خاتمه درخشان نصیب شود .مشکلی که راه حل دارد ضرور نیست درباره آن خود را پریشان بسازیم وفکر خود را مخشوش تر کنیم، واگر دیدیم که مشکل راه حل ندارد پس ضرورت به غم چیست؟اگر یک موقع خوبی را ازدست داده اید چشمهایتان را پر ازاشک نسازید، چون اشک ریختن موفقیت دیگری را که در پیش روی دارید پنهان خواهد کرد


تغیردادن چهره هیچ چیز را تغیر نخواهد داد،اما روبروشدن با مشکلات میتواند همه چیز را تغیر بدهد


 


.


هیچگاه ازدیگران شکایت نکنید اگر زندگی مرفع وآرامی میخواهید خود را تغیر بدهید.


وقتی اشتباهات سر میزنند واقعا درد آور است اما چند سال بعد مجموعه اشتباهات که مرتکب شده اید را بنام تجربه یاد میکنید،چیزیکه واقعا سرنوشت ساز است.


وقتی بازی را میبازید،دلیر باشید،ووقتیکه بازی را میبرید آرام باشیدوسروصدا برپا نکنید.


 


ازطلای حرارت داده شده زیورات میسازند وازمس چکش خورده وسایل میسازند


 


وازسنگهای تراشیده شده مجسمه میسازند پس هرقدر تکلیفی که شما متحمل میشوید به همان اندازه ارزش کار شما بلند میرود!!!


نویسنده:نازنین مهریارAbout the author

160