ملت افغان

Posted on at


ملت افغان


 


ملت افغان سالیان متمادی است که سر زمین پهناور افغان ها در آن گوشه ای از جهان هستی مردمی زنده گی می کنند که استوارتر از کوه های آهنین در مقابل تاراج ها یبیگانه گان و هجوم و شورش های و تهاجمات اجنبیان در رنج ها و دشواری ها همچو سپهر و زرع  آهنین و برنده ایساده اند


و همیشه استقلال وو حدت و یک پارچه گی و آزادی خویش را حفظ نموده اند و مردم با ایمان و سخت کوش و مبارز پرورمومین و شجاع اند


ملت افغان مردمی با فرهنگ غنی و تمدن بوده که آوازه ای آن از مرز ها گذاشته و در سراسر جهان شهره خاصی دارا میباشنددر سر زمین افغان ها اقوام گوناگون با زبان ها مختلف  را میتوان یافت اما همه ای این اقوام دست در دست هم همچو زنجیر های نا گسستنی , وحدت و همبسته گی خویشتن را حفظ نموده اند


هر گاه دشمنی نا آگاهانه قدم در این مرز وبوم و خاک غیوران گذاشته در نخستین قدوم خویش طمع تلخ ناکامی و پشیمانی را در خود احساس نموده اند چرا که مردمی افغان را در صفوف های مستحکم و شکست ناپذیر و اراده و عزم قوی و مردانکی و سلحشوری راستین را در مقابل خود همواره نظاره گر بوده اند 


تاریخ این بحث را در طول قرون متمادی در بین جهان و جهانیان به اثباط رسانیده است که افغان ها  در زمان تجا وز دشمن فورا دست تجا وزگران را از ریشه قعط نموده است


چرا که این و حدت و یک پارچه گی ملت افغان است که دشمنان دین و آزادی این ملت را به حراس افگنده است 


ملت افغان را برهنه پایان و طوفان آفرینان و شیران سنگر شکن مسما کرده اند چرا که همیشه جواب دشمنان را همچون شمشیر کوبینده بر فرق دشمن فرود آورده است 


آری :اگر کسی در سر زمین سر سبز و شیران دندان شکن سیر و یا سیاحتی داشته باشد در برابر دیده گان متحیر  خویش مردمانی را خواهد دید که هر گز به باور و خیالش هم نگنجد  چرا که بر علاوه غیور ودین ملت افغان این اقوام در مهمان نوازی و دوستی و خوش قلبی خود نظیر ندارند


و از طرفی این ملت غمخوار یکدیگر بوده و رنح ها و غم ها و نا ملایمات و شادی ها را همشیه با یکدیگر شریک می سازند که این عمل بیشتر باعث دوستی و وحدت و یک پارچه گی ان ها می گردند 


این ملت در طول جنگ های متواتر و تحمیل شده آموخته اند که رنج و غم های خویش را با اشک دیده شسته و از شادی ها با لبخند استقبال نمایند بر علاوه این ملت در آموختن علم و دانش علاقه فراوان داشته و در راه رسیدن به ان سخت کوشا بوده و در راه پیشرفت کشور خویش صادقانه و خالصانه جدو جهد نموده اند 


این بحث و مباحثه یکه در مورد ملت افغان که خود کم نظیر اند در شجاعت و دلیری و مردانگی از حالا نبوده بلکه این آتش را از نیاکان خود نسل به نسل به ارث برده و در رگ رگ هر طبعه افغان این خون در جریان بوده و هست و خواهد بود  


باتشکر


نویسنده: عمرزبیر حمیدیAbout the author

omar-zobair-hamidy

I AM OMAR ZOBAIR FROM HERAT, I'M THE 4TH YEAR STUDENT OF COMPUTER SCIENCE (BCS), AND BESIDE OF BEEING VICE-PRESIDENT OF A CONSTRUCTION COMPANY, I AM A BLOGER AT FILMANNEX

Subscribe 0
160