صبر و شکیبایی

Posted on at


صبرو شکیبایی

این یک حقیقت آشکار است که انسان در زنده گی خویش با بسا از مشکلات مواجه میگردد.در بسیاری از حالات برای وی ضررهای مالی و بدنی میرسد؛اما مسلمانان تمام این مشکلات را از جانب الله«ج» یک امتحان دانسته و در برابر آن صبر میکنند صبرو شکیبایی نیرویی است که انسان را در مقابل مشکلات و دشواریها مقاومت میبخشد.طاقت و تواناییفرد را بلند میبرد و شخص را جرأت میدهد که با همه نابسامانی ها مجادله ومقابله کند

صبر و شکیبایی تنها راه کامیابی در مبارزات است، که میتواند انسان را به هدف برساند. وحیثیت سپر در مقابل دشمن را دارد انسان باید در هر کاری صبر داشته باشد مانند:صبر در مقابل مصیبت ها،در برابر مرگ اقارب و دوستان،در برابر مریضی،در برابرگناهان وغیره ...که از جمله صبربرطاعت و صبردر مقابل آزار واذیت مردم از همه مهمتر است که درذیل بیان مینماییم

 صبر بر طاعت:اطاعت از اوامر و اجتناب از نواهی الله«ج»گاهی بر نفس انسان سنگین تمام میشود.در برابر این احساس سنگین باید مقابله صورت گیرد،تا اینکه بر بزرگترین دشمن خود که عبارت از خواهشات نفسانی و شیطانی است غالب شود 

اگر انسان در این قسم مشکلات صبر و تحمل ننماید، گمراه شده واز اطاعت الله«ج»سرپیچی مینماید. بر مسلمانان لازم است تا خود را برای این مبارزه آماده ساخته و بالای هوای نفس خود غالب شوند و نفس خود را وادار سازند تا به اطاعت الله«ج»گردن نهد و خواهشات خود را تابع شریعت نموده و در مقابل سختی ها صبر کند

  صبر در مقابل اذیت وآزار مردم:ممکن است که انسان با اذیت و آزار از طرف کسانی مواجه شود که ازحدود شرع و اخلاق تجاوز نمایند.در این صورت بهتر است طرفی که مورد آزار و اذیت قرار گرفته است صبر نمایدو در برابرهر اذیت و آزار کوچکی خواهان انتقام گیری نشود

 About the author

160