ښوونه دنده نه ده٬ مینه ده

Posted on at


زده کړه او روزنه د الهی شهونو نه دی او خدای پاک دغه یی پیغامبرانو او خپلو پاک ملګرو ته ورکړی ده ترڅو چی د هدایت لاره خلکو ته وښایی او داسی شو چی زده کړه او روزنه په ښه سنت توکه باندی پورته ولاړله.

انسان هم د دغه مسوولیت منلو سره خپل نوم یی په دغه ګروپ او د ښوونکی پاکی کلمه یی په زړه کی ځای ورکړله. ښوونکی ایمان یی د ځان په لوح او په پاک ضمیرونو باندی یی حک کوی او د فطرت غږ د ټولو بشر غوږو ته رسوی٬ او د ناپوهی توروالی زړونو ته رسوی او پوهه د بشر په روان کی جاری کوی.

ښوونکی څوک دی؟

ښوونکی هغه څوک دی چی د زده کړی ښایستوب څنک سره د درس ورکولو او د بشر جوړولو هنر هم د خپل ځآن سره لری او د زده کوونکی ټوله کارونه په واک کی لری.

هغه څوک دی چی د یو او یا هم څو زده کووونکو سره د زده کړل کارونی ته پیل کوی٬ موخه یی دا ده چی د معنوی زوی یعنی زده کوونکی په ځان کی یی بدلون رامنځ ته کړی٬ دغه بدلون هر ډول چی رامنځ ته کیږی د ښوونکی سره د یو موخن بدلون په توکه دی.

ښوونکی هغه څوک دی چی د زده کوونکی سالمه شخصیت روزنه او زده کړه او د هغو روحی او روانی اړتیاوو جوړونه په غاړه لری. او یا ښوونکی هغه څوک دی چی مخته د هر شی نه خپل ځان زده کوونکی منی چی د زده کوولو تښی دی او هره شېبه خپل ژوند د زده کړی سره تیروی. مخته د هغو نه چی خپل ځآن زده کوونکی سوچ وکړی په پایله کی ویل شو چی ښوونکی یو مهمترینه عامل د زده کړی او روزنی شرایطو لپاره دی چی د زده کړی او روزنی مهمترینه عامل نه ګڼل کیږی. دا ښوونکی دی چی د زده کړی لازمه شرایط د زده کوونکی په مینځ کی رامنځ ته کوی. او دنده یی هم د همداغه مضمون شتمن کول دی.

ښوونکی د زده کوونکی الګوی دی هغه شی چی د ښوونکی په شخصیت کی جلوه کوی په زده کوونکی کی هم جلوه کوی. ښوونکی یو ښه رهنما نیکی او هدایت لپاره دی. د بشری ټولنی ژوند د ښوونکی هڅی او ځلو نه دی.

د ښوونکی ټولو دغه خصوصیاتو سره چی دی حتا نه کیږی چی هغه په دغه وړوکی پاڼه کی ولیکو٬ مګر له بده مرغه زموږ په ګران هیواد کی ښوونکی د هیڅ ډول حمایت نه د دولت او خلک نه نه دی شوی.

د هغه ورځی په هیله باندی چی یوه ورځ د ښوونکۍ مقام وپیژنو

ګرانو لوستوونکو زما د انکس فلم اوسنۍ او مختنۍ مقالو لوستلو لپاره کولی شی لاندی لینک وګوری:

http://www.filmannex.com/Enayatullah/blog_post

عنایت الله مایار

 

http://www.filmannex.com/EnayatullahAbout the author

Enayatullah

Enayatullah Mayar is born in 1992/8/12,He is graduated from Sultan Ghiyasudden Ghuri High school , and right now He Student of Engineering "Civil Department" faculty. also he is Social media officer and pashto language translator in "ACSC" herat branch.

Subscribe 0
160