ادامه زیورات افغانی

Posted on at


                                               ادامه زیورات افغانی
زیورات افغانی انواع مختلف دارد از جمله می شود در رابطه به شش نوع آن سخن گفت :

 


1- ماتیکه طلا:
به شکل مثلث ، مربع ، مدور ، ساده و نگین دار ساخته می شود و با زنجیر کنگره دار از فرق سر در پیشانی و بین دو ابرو آویخته می شود.
بیشتر بانوان در محافل خوشی از آن استفاده می نمایند.


2- چهارگل طلا :
زیور بینی است که در انجام آن یک میلۀ کوچک و کوتاه نصب است و در نوک آن یک نگین قیمتی مثل زمرد، یاقوت، لعل و حتی الماس را آویزان می نمایند .
گاهی هم زنجیر نازک و زیبایی را هم درچهار گل آویخته به بینی می بنندند.


3- لاکت طلا:
این زیور زینت بخش ، سینه و گردن بانوان است به انواع مختلف مطابق فرمایش ساخته می شود و با زنجیری در پشت گردن نصب شده و به روی سینه قرار می گیرد .


4- چمکلی :
چمکلی از زیورات قدیمی است که در گذشته ها آن را از نقره می ساختند ، اما بعضی از ثروتمندان چمکلی از طلا فرمایش می دهند.
از گذشته ها دور پوشیدن چمکلی در بین بانوان به ویژه بانوان ولایت پروان رایج است و اکنون بیشتر شهر نشینان برای تزیین و هم چشمی ها بخاطر داشتن طلا زیاد می پوشند.


5- سلسله و حمایل طلا:
این دو زیور هم از زیوراتی است که در گردن آویخته می شود و بانوان آن را بسیار خوش دارند.


6_ چشم مهره :
چشم مهره مانند لوحه یا لاکتی است که روی آن نگین می نشانند و به طور مبهم و به چشم شباهت دارد .
چشمک یا چشم مهره اکثر بخاطر برداشتن نظر برای اطفال ،و در این اواخر حتی بانوان باکار کردن روی طلا از آن استفاده می نمایند .


گفته می شود وقتی کسی با دیدۀ حسرت به پوشندۀ آن نظر کند ، نظر بینندۀ حسود به زیور می افتد و گویا آسیب تیر زخم چشم را منحرف و دفع می نماید یعنی نظر بند ، بلا بند و یاهم نظر بردار آن را می نامند.About the author

160