رفاقت یک پایه اش صداقت است

Posted on at


میگویند که رفاقت یک پایه اش صداقت است اما امکان ندارد که صداقت در رفاقت یک طرفه باشد باید طرفین صداقت داشته باشند تا پایه رفاقت خود را مستحکم بسازند باید اعتماد داشته باشند تا بدون ترس زنده گی خود را پیش ببرند باید مغرور نباشند تا بتوانند از یکدیگر دفاه کنند باید صبر داشته باشند تا حرف های یکدیگر را بتوانند بشنوند باید درک دا شته باشند تا بتوانند در غم و خوشی یکدیگر شریک باشند باید محبت داشته باشند تا کوچکترین کینه هم در دل شان جای نگیرد و خلاصه اینکه توان بر پا نگهداشتن رفاقت را تا آخر داشته باشند باید تا آخر دست در دست یکدیگر داده و پیش بروند نه در وسط راه از همدیگر سیر شوند .


 


مهم ترین اصل در یک رفاقت پایدار صداقت است و از آن مهم تر انتقاد کردن است ... انتقاد گردن یک چیز دو طرفه است اونیکه میگوید و اونیکه میشنود باید ظرفیت اش را داشته باشد ولی این دلیل نمیشه که با نزدیک ترین آدم های زنده گی خود رو راست نباشیم رفاقت یک پایه اش صداقت است حتی اگه باعث شویم و به رفیق خود نه بگوییم و دلش را بشکنیم ... مهم اینه که همیشه صداقت الویت زنده گی ما باشه ... دوست خوب او است که ایراد تورا برایت بگوید حتی اگر دلخور شود از ما فقد باید از راه راست پیش برویم .


 


در انتخاب کردن دوست هم باید اعتیاد کرد انسان جایزالخطاست اما دایم الخطا نیست همیشه باید توجه داشته باشد که با چی کسی هم صحبت است با چی کسی هم قدم است با چی کسی هم نشین است ... دوست خوب کم پیدا میشود حتی میتوانیم بگوییم که اصلا پیدا نمیشود سخت است انتخاب کردن دوستی که بتواند در غم و خوشی ات با تو شریک باشد بتواند درکت کند بتواند تورا تحمل کند بتواند حرف های دلت را بدون گفتن بفهمد و تورا در آغوش بگیرد و آرامت کند اندک است چنین دوستی و سخت تر از همه این است دوستی داشته باشی که فقد بخاطر نفع اش تورا خواسته  باشد و وقتی نیازش برآورده شد تورا ترک کند افسوس به این رقم دوستی و خوشبخت است آن دوستی که فقد تورا بخاطر خودت دوست دارد نه بخاطر نیازهایش


 


و سخت است چنین دوستی را از بدهی چرا از دست میدهیم ؟؟ بخاطر تفرقه انداز های که دشمن دوستی با صداقت شما شده اند بخاطر حسود های که نه میتوانند دوست خوب کسی شوند و نه هم میتوانند دوستی با صداقت دیگران را ببینند حسودی شان میشود و دوستی شما را ازبین میبرند کوشش  کنید که از حسود ها دوری کنید و دوست های باصداقت خود را از دست ندهید.


 


فردینا عالمیارAbout the author

fardinaalemyar

She is Fardina Alemyar, a student in eleventh class in Mahjuba Herawi High School.She was born in 1996 in Herat city Afghanistan. she live in Ferdowsi street .She is studying DEl (Diploma in English Language) in HTC. She is a favorite of Volleyball, reading books and writing.and she is a…

Subscribe 0
160