وظا یف اعضای خانواده

Posted on at


 اشخاص که در بیرون وظیفه دارند . معلم،داکتر،کارمند ،است باید بااعضای خانواده خود کمک کرده وظیفه خودرابشناسند.چنانچه حضرت محمد(ص) بااعضای خانواده خود کمک وهمکاری می کردند .وماباید باخانواده خود همکاری کنیم .وباید وظایف روزمره خودرا بشناسند.درخانه هر کس یک وظیفه دارد .پدر یکی از اعضای مهم خانواده به شمار می رود .ووظیفه آن است که در بیرون از خانه رفته که برای همسر واولادهای خود کار کند تامعشیت خانواده خودرا بدست آرد .


وبرای آنها خوراک ،لباس ،وباید فرزند خودرابه مکتب گذاشته تا باسوادشود .وباید به خواسته های آنها توجه کند.ودربعضی از خانواده هستند .که درخانه لباس شویی وپاک کاری کرده ودر بیرون هم وظیفه دارند.بعضی معلم ودیگر وظیفه هارااجرامیکنند.ویاکسانیکه در دهات می باشند .کارهای زراعت ،جمع آوری حاصلات کشت زعفران ،وقالین بافی گل دوزی ودوشیدن شیر ،باخانواده خوددر کنار همسرخودکمک می کنند.ودربین شهر زنان درشفاخانه ها،ادارات ،ودیگر شغل ها مصروف کارهستند.


وفرزندان بر علاوه درس خواندن باید باپدر ومادر خوددر خانه کمک کنند.وظیفه والدین است که در تربیت اولاد خودکوشاباشند.تادرآینده یک شخص مفیدووظیفه شناس در جامعه شود.برای اینکه در خانواده نظم وجود داشته باشد.وباعث به هم ریختن خانه نشود.باید تمام وسایل خانه در یک جای معین گذاشته شود.ولباس وکتاب یک جای معین دارد .چرابایدلوازم خودرادریک جای معین بگذاریم ؟به خاطرکه یک خانواده بانظم باشیم .ودر وقت ضرورت لوازم که میخواهیم .به دنبال آن نگردیم .چون باعث ضیاع وقت میشود .


وباید اطفال زمانیکه از مکتب می آیند باید لباس وکتاب های خودرا داخل ارواری بگذارند.ولباس خودراپاک نگهدارند.وهرکاروقت مخصوصی دارد نمی توانیم .سرسری عبور کنیم .درروزوظیفه مرد است که در بیرون رفته کار کند.ولی زن در خانه وظیفه دارد که غذا پوخته کرده وخانه راتمیز کند.وخداوندشب رابرای استراحت آفریده است چون انسان در روزکارمی کند.خسته ومانده میشود ودرشب ماندهگی آن کم میشود.واعصاب اوآرام میشود .ودر کنار خانواده خودبرگشته خوشحال میباشدوبایدباهمسرخوددرخانه کارکند.


وشکرخدارامیکند.ودرس خواندن ،نماز، خواندن ،مطالعه کردن،ورزش کردن ،قرآن خواندن،میله رفتن ،دیدن دوستان،هرکدام وقت معین دارد .مثلا انسان در طول هفته کارمی کند.ودریک هفته یک روزجمعه داریم که میتوانیم .به خاطرخوشحال شدن اطفال به میله ویادیدن پدر کلان ومادر کلان،ودیدن مریضان ،ودرنمازجمعه شرکت کرده .وبرای روز شنبه آمادگی بگیریم وانسان برای اینکه موفق باشد .بایدوظیفه شناس باشدتابه مقصد خودبرسد ودر کارهای خانه باید باوالدین کمک کند..About the author

160