زندگی در قریه

Posted on at


زندگی در قریه بسیار مشکل وامکانات زیادی در دسترس آنها وجود ندارد وسختی های زیادی راتحمل می کنند .ولی گذاره می کنند زندگی خودراوپیش می برند.درزمان های قدیم مردم قبل از آغاز زندگی در قریه ها زندگی می کردند.وبه شکل کوچی از یک محل به محل دیگر می رفتند .ودشت وکوه ها وسر تپه ها زندگی می کردند .که بسیار گرم وسوزان بود .ومشکلات زیادراداشتند. از قبیل ،بی آبی ،خشک سالی ،فقر،تغیر آب وهوا و چراگاه ،ومشکلات دیگر را دارا میباشند.


و خانه های که درسرتپه وجود دارد .امکان خطر وجوددارد .شاید سیل ،وزلزله ،خانه های شان را از بین ببرد .وباعث از بین رفتن شان می گردد.وچون مشکلات زیادی داشتند .تصمیم گرفتند .که در نزدیک آب دایمی وچشمه زندگی کنند. چون آب مایه حیات انسان می باشد .وبدون آب زندگی ناممکن است .


چون لباس شستن ،ظرف شستن ،حمام کردن ،به آب نیاز دارد .وبعد از آغاز زندگی در کنار آب ها زندگی نوین را آغاز کردند. وزندگی آنها عوض شد .واز آب وچراه گاه ها برای گوسفندان خود استفاده می کردند .آهسته آهسته از یک محل به محل دیگر زندگی می کردند.وزندگی خودرابرای همیشه در کنار دریا ها وچشمه ها سپری کردند.


وکم کم در اطراف نواحی شهر متوجه شدند .وزندگی آنها ودر تغیر فصل ومحل ،زندگی خودراتغیر نمی دادند.زیرا می فهمیدند .که باساختن خانه های دایمی که خانه های شان از سنگ ،چوب ،گیل ، می توانند که خودوحیوانات خودرااز شدت گرما وسرما نگاه دارند .وهمچنین از شر حیوانات درنده در امان بودند.


ومردم قریه بیشتر آنها گوسفند،گاو،مرغ وبه زراعت ودرزمین ها مصروف وازحاصلات آنها استفاده میکنند .در قریه مانندشهرپیشرفته نبوده واز تمام وسایل زندگی کم داشتند .وکم تر در قریه به علم ودانش توجه داشتند.وبیشتر آنها به دهقانی ودرچراگاه مشغول بودند.ولی در شهرمردم بیشتربه علم ودانش مصروف میباشند.ودر شهر مردم در دنیا مدرن وپیشرفته زندگی می کنند.About the author

160