تحقیق و توسعه

Posted on at


تحقیق و وتوسعه: افزایش سرمایه های خاص تا حد زیادی از طریق افزایش سود توزیع نشده مکانپذیر است؛ چنین امری نیز نیازمند بهبود سودآوری یا افزایش میزان کل فروش است.


بنابراین، موضوع اصلی توسعه تولید کالاهایی است که به اندازه کافی رقابت پذیر و متنوع باشند تا بتوانند منافعی بیش از منافع رقبا ایجاد کنند.بدین ترتیب می توان گفت که امر تحقیق—توسعه،کلید استراتژیهای حفظ بقای صنایع و اقتصاد ژاپن است. تلاش در این زمینه به جای تمایل به سمت کالاهای سنتی که مستلزم نیروی کار و سرمایۀ زیاد است، به کالاهای جدیدی معطوف می شود که محتاج دانش، اطلاعات، و تکنولوژی بالایی است.


     خط مشی جدید مدیران شرکتهای ژاپنی  به معنای تغییری اساسی در طرز رفتار است؛ اکنون دیگر رقابت تنها 


در سطح قیمتها مطرح نیست، بلکه به ایجاد تمایزی مهم در کالاها به واسطۀ تحقیق و توسعه مربوط می شود. به نظر می رسد که این استراتژی تنها راه حلی باشدکه امکان جذب هزینه های بالای انرژی، نیرویه کار، و سرمایه گذاری جهت حفظ محیط زیست و مقابله با تورم را فراهم می سازد.About the author

160