بازی های محلی افغانستان

Posted on at


 


بازی های محلی


بازی های محلی در پرورش جسمی و روحی کودکان و نوجوانان بسیار اهمیت دارد و باعث سرگرمی کودکان میگردد


 


این بازی ها محلی افغانستان انواع زیادی دارند مانند:کاغذ باد بازی، کلاغ پر، جزبازی وبو بو گل چی؟ وغیره ... میباشد که بیشتر این بازی ها را در فصل بهار انجام میدهند چون هوا معتدل و خوشگوار است


 


 طریق اجرای کاغذ باد بازی:کاغذ باد بازی یا گٌدی پران بازیدر شهر کابل و سایر شهرهای دیگردر بین جوانان و مردم از قدیم رواج داشته است.که جوانان کاغذ باد را از کاغذ های رنگه نازک و چوب های به اندازه های مختلف میسازند و آن را دو،سه،چهاریا پنج پارچه میکنند


  


طریق اجرای جز بازی:این نوع بازی را دختر ها نسبت به پسرها بیشتر میکنند که یک نفر با تباشیر روی زمین دو دوخانه مربع شکل پهلوی یکدیگر میکشد بعدا با همدیگر بازی میکنند واگر سنگ از روی خانه که بودیم گذشت یعنی روی خط رفت دران وقت همان شخصی که بازی میکرد حذف میشود وبعد به نوبت نفر دیگر میآیید 


طریق اجرای بازی کلاغ پر: یکی از بازی های دیگر محلی است که این بازی علاقمند های زیادی دارد دربازی همه کودکان در یک گرد جمع شده و یک نفربه حیث سر گروپ اسمهای پرنده ها را لا به لای اسمهای اشیای و لوازم خانه و اسمهای حیواناتی که پرواز کرده نمیتوانند میگوید و دیگر اطفال دست های خود رابلند میکنند اما وقتی سر گروپ اسم یک شی را بگوید که پرواز نکنند وطفل دست خود را بالا کند دروقت کسیکه دست خود را بلند کرده بود از بازی حذف میشود
About the author

160