من از آب و گِل ام نه از سيم و زر

Posted on at


چیزهای زیادیست تا به آن دسترسی پیدا کنی و آن را بشناسی، و از آن برای نفع خود کار بگیری اما مهم تر از آن این است تا نخست خودت را بشناسی، و سپس به چیزهای دیگری دسترسی پیدا کنی.خدای هستی و نیستی با داشتن تمامی امتیازاتش خواست تا آدم را خلق کند، بدین ترتیب خداوند آدم را از آب و گِل خلق کرد و درباره خلقت انسان آیات زیادی را نیز نازل کرد، خداوند بعد از خلق کردن آدم(ع) دستور داد تا فرشتگان او را سجده کنند، اما شیطان سرخم کرد و امر خداوند را به جا نیاورد. بنا بر این نافرمانی به شیطان رانده شده مسمی گشت. خداوند بعد از خلق آدم(ع)حوا را نیز خلق کرد، و از آن دو نسل های زیادی را نیز به میان آورد، یعنی دختران حوا و پسران آدم را در زمین مستقر گردانید.خداوند میفرماید:


اسراء آیه 70ترجمه: (به راستی كه ما فرزندان آدم را گرامی داشته ايم.) خداوند ارزش انسان را در میان کائنات در تمامی آیاتش ثابت کرده است.اما مهم این است تا به این ارزش ها توجه کرد و جایگاه واقعی خود را بدست آورد.میدانی چیست؟من و تو از آب و گِل ایم، شاید از دیدگاه من و تو چیز زیادی نباشد فقط آب و گِل است، چون من و تو به باطن نه بلکه به ظاهر توجه میکنیم، اما نمیدانیم چه چیز گرانبهایی را در خود پنهان داریم، و احساس میکنیم موجودات مهمی نیستیم، اما اینطور نیست. آیا میدانی نظر و دیدگاه فرشتگان در مورد ما چیست؟آنان میگویند: ما تا هنوز سرگردانیم در رابطه به خلقت شما آدم ها، و ما عاجزیم در برابر شما...خداوند انسان را اشرف مخلوقات خوانده است، و انسان را از تمامی مخلوقات بلند رتبه تر دانسته است.بنأ لازم است تا این برتری را برای همه ثابت کرد...آیا میدانی چه در درون پنهان داری؟ میدانی دلیل اشرف قرار دادن ما چیست؟ما فکر میکنیم عقل و زبان دلیل برتری ما است، آری این فکر درست است، اما چیز دیگری هم هست، و آن چیز قلب ما مشابه به خانه خداست.قلب من وتو بدلیل اینکه همواره با خدا ارتباط دارد، من و تو را از سایر مخلوقات برتر نشان میدهد.پس معلوم میشود کعبه در ما پنهان است، زیرا قلب ما کعبه ی است که در آن همواره ذکر خداست.بنأ شرافت و برتری تو این است که قلب بزرگی داری، قلبی که پر از حساس و یاد خدا میباشد.آیا میدانی تو چه کرده ی؟میدانی چه کارهای انجام داده ی؟ میدانی این تو بودی که کشف کردی در گذشته چه رخ داده است، این تو بودی که دریافتی در کدام کوه معدن طلا پنهان است، این تو بودی که بُت را ساختی و سپس با دستان خودت آن را تخریب کردی، این تو بودی که در ساخت ماهواره موفق شدی، این تو بودی که راهای ارتباط با خدا را دریافتی، این تو بودی که تاریخ را عوض کردی و این تو بودی که کعبه را ساختی.آیا حال قبول میکنی که ارزش آب و گِل از سیم و زر بالاتر است، چون تو خودت سیم و زر میسازی.اما هیچ کسی تورا نمیسازد، بجزء آنی که خالق توست و تورا خلق کرده است.و تو این را میدانی که همه بجزء خالقت به تو مهتاج اند و به فکر و اندیشه تو نیاز دارند، پس کاری بکن که همه باور کنند برتری. من و تو افراد ساده ی نیستیم فقط لازم است به خود باور کنیم، من وتو درست است از آب و گِل ایم اما در حقیقت من و تو الماسیم.خداوند در رابطه به ارزش من و تو آیات زیادی نازل کرده است گاهی بیا باهم فکر کنیم که من وتو چه ارزشی داریم. بیا همانگونه که خداوند به ما ارزش داده ثابت کنیم که لیاقتش را داریم.من وتو هم میتوانیم ظلم کنیم و هم میتوانیم صلح کنیم پس بیا باهم صلح کنیم.نخست خود را دریابیم و سپس سراغ چیزهای دیگری برویم.بیا درمورد خودمان تحقیق کنیم و سپس خود را باسیم و زر مقایسه کنیم شاید از سیم و زر بالا تر بودیم، فقط کافی است قبول کنیم، باهم شویم، خیر خواه شویم و اشرف مخلوقات باقی بمانیم.آری سیم و زر نیستیم، ما والاتر و با ارزشتر از آنیم،پس بیا ثابت کنیم.


برای خواندن مطالب قبلی فلم انکس لیسه هاتفی میتوانید پیوند زیر را دنبال نماید:


http://www.filmannex.com/Hatifi-Herat/blog_post 


(نویسنده: کبری محمدی(کروخیAbout the author

Hatifi-Herat

Established in 1938, Hatifi High School is one of the largest schools in Herat, Afghanistan and has 8300 students. The students attend the classes in rotations. The school offers 116 classes only for female students. Film Annex and Citadel are building an INTERNET classroom at Hatifi High School in June…

Subscribe 0
160