من و آرزوهایم

Posted on at


گمشده است آرزوهایم لابه لای قواعد و عنعنات مردم شهرم، از کودکی تا به حال احساس گم شدن آرزوهایم مرا بستوه درآورده است...اما دیگر بس است..دیگر نخواهم گذاشت تا آرزوهایم به خاطر عنعنات مردم شهرم از بین برود، دیگر دنبال چیزهای نخواهم رفت که مرا پنهان کند..بلکه سراغ چیزهای خواهم رفت که هویتم را برای همه ثابت کنم و سپس ثابت کنم به آرزوهایم خواهم رسیدمن دختر افغانم و همانند نیاکانم خواهم جنگید تا به اهدافم برسم...آرزوهای بر دل می پرورانم که قبول آنها برای همه نا ممکن است اما دلم برایم میگوید به تمامی آرزوهایت خواهی رسید بدان شرطی که به گفته هیچکسی توجه نکنی و به خودت باور کنی...و من همواره به خودم باور دارم و میدانم روزی به آرزوهایم   خواهم رسید بدون هیچ تردیدی


این آرزوی هر دختر افغانیست که نشان دهد دختران افغان چه مظلوم اند، دختران افغان چه با صبر اند، نشان دهد که همه دختران افغان حامی یکدیگر اند، و اینکه نشان دهد دختران افغان یکدیگر را تنها نمیگذارند...آری! آرزوی من نیز همین است..میخواهم در جامعه ی که در آن ظلم حاکم شده است نشان دهم این دختر است که به پای پدر میسوزد، دختراست که برای برادر میمیرد، و این دختر است که برای پسر مردم وفا دار میماند و فرزندانش را تا آخرین لحظه مرگ نگهمیدارد


آرزوی من تأمین جایگاه خودم در میان کسانی است که نه به من ونه به همنوعان من توجه میکنند و نه برای مان باور دارند، و مارا نیم ناقص جامعه فکر میکنن


اما من به همه ثابت خواهم کرد که این دختر است با آرزوهای بسیار بزرگ که با آرزوهایش راهی گورمیشود...و ما دیگر این اجازه را نخواهیم داد که با آرزوهای مان ما را راهی گور کنندما به آرزوهای مان دست یابی پیدا میکنیم، و ثابت میکنیم که حتی اگر بینی مان نیز بریده شود بازهم به سراغ آرزوهای خود میرویم


اگر فرشته و ستاره بینی شان را از دست داده اند، سراغ آرزو ها برای بار دیگر خواهند رفت


 آرزو چیزی نیست که باید پنهان بماند بلکه باید او را بروز دهی تا همه از شهامتت حراسان شوند و بدانند که رسیدن به آرزوهایت به خودت تعلق داردبه سوی آرزوها برو و بدان خواهی رسید


آرزوی من ثابت کردن خودم برای همه است....مطمئنم آن روز فرا خواهد رسیدAbout the author

160