اعتماد به نفس

Posted on at


اعتماد به نفس یکی از بهترین راه های رسیدن به هدف و آرزوی انسان است اعتماد به نفس در زندگی هر شخص باعث می شود که آن شخص در عرصه زنده گی خود پیروز و کامیاب باشد و در هنگام روبرو شدن با مشکلات با اعتماد قوی بر نفس خویش ،چون کوهی استوار در مقابل سختی ها ایستاده گی و مانع شان می گردد.


هر قدر اعتماد به نفس شخص ضعیف تر باشد به همان اندازه ناکامی فرد در امورات زندگی بیشتر است٬ مثل پرنده ای که بدون یاد گیری پرواز،قصد پریدن دارد.اعتماد به نفس به انسان جرعت زیادی میدهد تا بتواند کار خود را به درستی پیش ببرد و به انسان قوت وتوانمندی می بخشد،عزم واراده می بخشد.دستمان را میگیرد و بلند مان می کند تا بشکنیم موانع را همان را و برفراز بلندی ها دست یابیم و به پیروزی که حق مان است برسیم.


اعتماد به نفس به بزرگی و کوچکی انسان ربطی نمیگیرد مثلا شخصی کهن سالی اصلا اعتماد به نفس ندارد وهرموضوع را غلط درک میکند وباعث بروزه جنک جدال بی مهری وبی تفاوتی در یک خانواده میگردد. وآن خانواده اصلا آرامش را از دست میدهد٬ بخاطر یک موضوع عادی که اصلا قابل بحث کردن را ندارد باز اعتماد به نفس اصلا این موضوعات پیش نمیشود. شخصی که اعتماد به نفس آن زیاد باشد حتی ازچند کلمه هم میگذرد و آن موضوع را جدی نمیگیرد.وباعث خوشنودی و خوشبختییک فامیل میگردد.و چی خوب است همه ما اعتماد به نفس داشته باشیم و به هر موضوع قهر نشویم تا زنده گی ما بکام دل ما و خانواده ماپیش برود.


از خداوند معتال آرزو دارم که هر شخص به قدر ضرورت اعتماد به نفس داشته باشد اعتماد به نفس انسان را سر فراز خوشنود و باعث داشتن عزت وآبرو به پیش مردم واعضای جامعه داشته باشد. وهمه مردم جامعه به افتخار میکندو او شخص باعث سربلندی خانواده قوم وخویشاوندان میگردد. وبلاخره انسان که به نفس خوداعتماد داشته هیچ کار را پیش خود مشکل حساب نمیکند. مثلا نمی گوید که روزهای جوزا بسیار بلند است وکار کردن یاروزه گرفتن در این روزها خیلی سخت بلکه این روزها را خیلی خوب می بیند و هم درین عزم خود کامیاب می شود شاعری میگوید:


"پیش همت کوه آن در شماره سوزن است"


"کم دلان را سوزنی مانند کوه آهن است"برای خواندن مطالب قبلی فلم انکس لیسه ملکه جلالی میتوانید پیوند زیر را دنبال نماید:


http://www.filmannex.com/MalakeJalaliSchool/blog_post 


رحله رحمانیAbout the author

MalakeJalaliSchool

Malake Jalali is located on Godam Street in front of the big Masque of Herat, Afghanistan. It has 3270 Students, 101 teachers and 2 buildings.

Subscribe 0
160