رازداری

Posted on at


                                              


راز ها کلید های شخصیت باطنی انسانهاست و اشخاص خردمند و آگاه هیچگاهی این مفتاح در های گنج های درونی هویت خویش را بدست دیگران نمی دهند تا مورد تاراج قرار گیرد و هرگاهی بنابر ناچاری رازی را بخواهند در جهت دریافت راه حل مشکلی حاد فاش سازند با با انسانی راز دار و امین و خویشتن دار و والا نسب در میان میگذارند تا اقلاً دُر به سنگ نزده و از افتضاح و رسوائی جلوگیری کرده باشند.غفلت ازین نکته که دوست و همراز انسان که محرم راز تمام اسرار زندگی آدم میباشد ممکن است زمانی با یک انصراف بدشمنی آشتی ناپذیر مبدل گردیده و در شان اشخاص معقول و با تدبیر نیست .افرادی که تمام خصوصیات زندگی شخصی و خانوادگی خود را با دیگران در میان میگذارند دقت داشته باشند که حسن و در شان اشخاص معقول و با تدبیر نیست ، افرادی که تمام خصوصیات زندگی شخصی و خانوادگی خود را با دیگران در میان میگذارند دقت داشته باشند که حسن انتخاب همراز مشکل ترین سلیقه هاست و آنانیکه امین راز ها و محرم اسرار مردم هستند بدانند که بزرگترین سرمایه زندگی یعنی آبرو و حیثیت مردمی بنابر اعتماد نزدشان موجود است و هیچگاهی به این امانت گرانبها قصد خیانت نداشته باشندکه راز داری صفت عالی ملکوتی انسانیست .با انتخاب این چند بیت از مثنوی طویل (دایم)بنام (مهره و مروارید) سخن را پایان می بخشم.


بسته ای پیمان اگر در آشنایی با کسی


نیست مردی دررفاقت بی وفایی با کسی


دوست آنست تا باشد محرم اسرار و راز


مرد و با ناموس باشد با حیا و سرفراز


درغیاب هرکسی گرمیکنی صحبت بکوش


از ادب بیرون نباشد آید و گردی خموش


هم نشین هر کسی آداب گفتن  را    بدان


گم مکن شخصیت خود را بگفتار زبان


 


نویسنده : خاطره (فاخر)


 About the author

khatera-fakher

Khatera fakher
english and computer teacher
in Gowharshad high school
Herat Afghanistan

Subscribe 0
160