سیرت زیبا یعنی خوش بختی

Posted on at


 

 

انسان یک موجود خاکی بوده که به اساس قدرت بزرگی که خداوند دارد به او روح وجان دمیده است چهره اش را زینت داده با نعمت های بی شمارش به او زیبای هلی باطنی وظاهری داده است که با زیبای های ظاهری صورت زیبا وبا زیبای های باطنی سیرتش زیبا جلوه میشود صورت زیبا یک نعمت خداوند بوده ودارنده کان ان باید شکر خدا را به جا کنند اما مهم تد از صورت نعمت سیرت میباشد چون ظاهر زیبا بیان کننده شخصیت نبوده بلکه سیرت زیبا بیان کننده شخصیت وانسانیت یک فرد میباشد

خداوند انسان را چنان موجودی خلق کرده که هم میتواند یک شخص باسیرت وهم یک شخص بی تفاوت نسبت به سیرت وباطن خود باشد خود سیرت معانی وتعابیر گوناگونی دارد که به طور خلاصه عبارت از عواطف درونی اخلاق خوش قلب پاک مهربان خوش برخورد صادق دشمن دروغ خلاف کینه دوزی میباشد وهم چنان احساسات درونی یک فرد وابسته به سیرت او میباشد چون هر عمل خوش برخاسته ازسیرت خوش اوست

داشتن سیرت وباطن زیبا انسا را به کمال معرفت خوشبختی ها آرامی هابهشت استقبال میکند احساسش را نسبت به هم نوعش تبارز میدهد ونمی گذارد نسبت به تک تک افراد جامعه بی مسول وسبک دوش خود را احساس کند در مقابل تمام بی تفاوتی  خود را مسول دانسته ودر فکر چاره جویی ودنباله کار است کوشش میکند خودارا نسبت به دیگران برتر وبهتر نشان ندهد شکسته نفس وبا خداست همیشه راز ونیازش به درگاه خدا بوده وتنها هدفش از زندگی کردن در دنیای فانی کسب رضایت الله وبنده اوست

پس ما هم که بندهخاکی خدا هستیم وایمان کامل به تمام نعمت هایش داریم وخود را سپرده او میدانیم لازم است که سیرت خود را پرورش داده ودر فکر ارتقا هر چه بیشتر آ ن باشیم زندگی خود را آراسته از پاکی ها ومبرا از هر نوع گناه کنیم تا که داشته باشیم رضایت الله وبنده اش را وبدست آوریم خانه در بهشت برین 

ساناز سیرت

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 About the author

160