معلولین را باید درک کرد

Posted on at


چون گرانبها اساس راحتست       تلخها هم پیشوای نعمت است         

من هم مانند شما هستم من هم احساس دارم هم مانند شما فرق بین من و شما این است که شما از سلامتی کامل برخوردار هستید و من به دلایل گوناگون که در طول زندگی هم اتفاق افتاده یکی از اعضای بدن خود را از دست دادیم و یا بطور طبیعی (خدادادی)بوده

من هم امید به فردا دارم و میخواهم فردای بهتر داشته باشم امید به فردا هم دارم معلول بودن به این معنی نیست که ورزش و یا کدام کار دیگری را انجام داده نمی توانم بیشتر کار های که آدم های سالم انجام میدهند ما معلولین هم انجام داده میتونیم.

کسی که عیب یک دیگری را به رخ اش بکشد و یا او را با عیب طبیعی و یا از عیب که از اثر حادسه که آید حالش شده صدایش کند در حقیقت خودش از نظر اخلاقی معیوب و یا معیوب است. نباید به کسی که معلول و یا معیوب توهین کرد بلکه باید به دیگران هم آموخت که معلولین را درست صدا کرد و به اسم که والدین اش گذاشتند صدا زد هدف از این مقاله این بود که معلولین را باید درک کرد و با آنها مثل آدم های سالم رفتار کرد

منگر این را که اقیری یا ضعیف         بنگر اندر همت خود ای شریف

 

 

 

 

 About the author

160