كودكم ميخندد

Posted on at


كودكم ميخندد


باتبسم هايش،حس يك عشق به من پيداشد


كودكم ميخنددخنده هايش زيباست،مثل آن گلهايي كه درآن خنده پيداست


كودكم ميخندد


خنده هايش مثل يك روياست،رويايي شيرين


كودكم ميخندد


باهمان لبخندش ميشود دنيارا ساخت،دنيايي كه پراز زيباييهاست


كودكم ميخندد


باهمان لبخندش، جشنها برپاست،جشني ازخوبيها


كودكم ميخندد


خنده اي نازكنان كه دنيا را ازبراي ديدن يك نازش مي چِشَم


كودكم ميخندد


من دلم ميخواهد،زمان را متوقف سازم ازبراي خنده فرزندم


تابه هنگام جواني،سختي اين دنيا،خنده ازلبهايش نزُدايَد يك دَم


كودكم ميخندد


خنده ازسرشوق،شوق پرواز با بال كبوترتااوج،اوج تادنيايي كه پرازرنگهاي زيباستكودكم ميخندد


قلب من آرام است،بس كه اين لبخندهاطرح اميد نشانم ميداد


كودكم ميخندد


اوشبيه يك فرشته ست كه هرلحظه اش درجريان خنده است


كوكم ميخندد


خنده هايش همه شاديهاست،ازبراي مادركودك كوچكِ من


نگذاري كه يك روز،خنده ازلبهاي كوچك تومحوشودزنده گي بي غم نيست،وقتي يكروزبزرگترشوي،همه سختيها به سراغ دلك كوچك تومي آيند


غم را دوربريز،زنده گي باتبسم زيباست


كودكم ميخندد،كودك كوچك من ميخنددAbout the author

nooriya

نوريه عرفانيان استاد درليسه عالي نسوان تجربوي

Subscribe 0
160