اطفال زیب خانواده

Posted on at


اطفال نمود خانه وخانواده میباشند اطفال از هر نگاه شیرین ومعصوم هستند به خصوص اطفالی که در سنین پایین قرار دارند واین قسم اطفال را همه کس
دوست دارد اطفال زیب هر خانه هستند اما متأسفانه بعضی از فامیل ها از این نعمت بزرگ وگرانبها محروم اند که این باعث پریشانی خانواده میگردد و
آنها برای این مشکل بزرگ چاره ای را پیدا کرده نمیتوانند و زوجین هر دو مجبورند یا از هم دیگر جدا شوند یا مرد یک زن دیگر را برایش بگیرد که
این قسم کار ها در افغانستان رواج زیاد یافته پس باید قدر اطفال خود را بدانیم وبرای حفظ خودشان وتربیت آنها از روش های ارزشمندی کار گرفته شود.چون ما حالا میدانیم که اطفال یا کودکان چقدر ارزش دارند که حتی باعث جدایی دو زوج از همدیگر میشود برای اینکه ما بتوانیم کودک سالم وباتربیتی
را ببار بیاوریم باید در شیوه ای تربیت کردن آنها از هر نوع امکانات استفاده کنیم چون کودکان آینده سازان فرادی کشور هستند وباید توجه زیادی به آنها
شود وکوشش شود که اشخاص مفیدی در آینده ببار بیاورند در قدیم برای تربیه کودکان شرایط وامکانات زیاد فراهم نبوده از همین لحاظ بود که همه بیسواد
و از تربیه کم برخوردار بودند واز سن شش سالگی به بعد به کارهای شاغه گماشته میشدند ودر بسیاری جاها  مورد لت وکوب قرار میگرفتند وبه حقوق آنها توجهی صورت نمیگیرد.
اما خوشبختانه امروزه برای اطفال امکانات زیاد فراهم بوده واز هر نگاه آسوده وراحت زنده گی میکنند وبرای اطفال هر نوع وسایل بازی را پدر ومادران
خریداری نموده تا آنها سرگرم بازی شوند واز گریان کردن وبهانه گیری های بیجا جلوگیری شود امروزه به غیر از اینکه برای اطفال امکانات زیاد فراهم
بوده روز مشخصی را به اطفال اختصاص داده اند وبه این روز به کودکان توایف زیادی داده میشود وکودکان را خوش میسازند از این روز به همه کشور
های جهان تجلیل میشود ومراسم زیادی برای خوشی اطفال آماده میشود وهمه کودکان در این روز خوشی میکنند.


 
About the author

160