سر سبزی بی دردسر برای آدم های امروز

Posted on at


سر سبزی هدیه است از طرف خداوند برای بندگان او تا بتواند از آن به خوبی استفاده کنند تا رویی شان همیشه شاد و قلب شان آرام باشد جوان امروز بر عکس جوان دیروز جاهای تفریحی برایشان مساعد است همی ما می توانیم از این فرصت استفاده خوب کنیم در وقت بهار همه جاه را بویی عطر فرا میگیرد وهمی  ما را به شوق می اندازد آبی که از هوا می ریزد وبا خاک آلود می شود بوی بهار را به مشام  ما می رساندانسان با دیدن جاهای سر سبز خود را راحت احساس می کند و تمام  غم های خود را فراموش می کند و یک نفس تاز می گیرد و هر آنچه را که به او غم می رساند در همان لحظه  از یاد می برد در زندگی امروزی در هر خانه دکان و پارک ها هم گل های مصنوی و طبی نگهداری می شودسر سبزی چیز است که هر انسان به آن علاقمند است و آن را از دل و جان می خواهد هر انسان حداقل باید هفته یک بار به تفریح بروند چون تفریح ذهن انسان ها را آرام می سازد بخاطر یکه زندگی امروز خیلی مشکل شد است و هر شخص مشغول غم و غصه خود است باید تفریح های خود را زیاد کنیم تا بتوانیم تمام غم و غصه های خود را فراموش کنیم و یک زندگی آرام وبا سعادت برای خود بسازیماگر همی ما با دولت خود همکاری کنیم می توانیم یک کشور سرسبز و دیدنی داشته باشیم و آن وقت است که همی ما خود را موفق احساس می کنیم و یک کشور خوب هم می سازیم پاکیزه گی جز ایمان است و هر شخص وظیفه دارد تا در هر مکان است آنجا را پاک نگهدارد  و می تواند خود را راحت احساس کند 


زندگی امروزی سر تا سرش رنج است اگر یک منظری سرسبز وبا گل های رنگارنگ وبا درختان سرسبز را  در نظر بگیرم میبینم  که به ما یک احساس خوب رخ می دهد و فکر می کنیم زندگی خود را سر شروع کردم و دیگر هیچ چیز نیست که ما را پریشان سازد پس بیایم زندگی خود را از نوع بسازیم و هر آنچه که در دل ما است آن را دور بی اندازیم  و خود را راحت اساس کنیم


 About the author

160