استفاده معقول از انرژی

Posted on at


انرژی در تمام عرصه زندگی مورد استفاده قرار می گردد.چون انرژی یک نعمت بسیار خوبی می باشد.ودر جهان انرژی های مختلف وجود دارد.وانسان می تواند به طریق های مختلف هم در خانه وهمم در بیرون از خانه استفاده کرد.وباید انسان در مصرف انرژی صرف جویی کنند.وباید همان قدری که لازم است استفاده کرد.واستفاده معقول از انرژی کنیم .ودر زندگی انرژی استفاده های زیادی صورت می گیرد.وبایدبه طریق درست استفاده کنیم .وقتی شب می شود چون خانه ها تاریک می شود.ونیاز به روشنی دارد .

خانه باید یک لامپ روشن کنیم نه اینکه از لامپ های که انرژی زیادمصرف می کند.باید به مقدار که ضرورت داریم لامپ ها را روشن کنیم .چون اصراف بسیار یک گناه بزرگ می شود.ونباید در هنگام روز از انرژی مصرف کنیم .چون استفاده نادرست کرده ایم .چون در وقت روز لازم نیست که انرژی مصرف کنیم .وباید از تمام وسایل خانه استفاده معقول کنیم .مانند:یخچال هنگامیکه دروازه را باز می کنیم .باید زودبسته کنیم .چون انرژی زیادمصرف می شود.ویا گاز آن خلاص می شود.ویا رادیوزمانیکه لازم داریم .روشن کرده وهنگامیکه ضرورت نداریم .باید خاموش کنیم .

ویا تلویزیون که برنامه ها را تماشاه می کنیم .وقتی تمام می شود بایدخاموش کنیم .ویا مواد سوخت رابه اندازه ضرورت استفاده کنیم .وباید انرژی رابه هم استفاده نکنیم .مثلا اوتو،بخاری،یخچال،کولر،پنکه،ودیگر وسایل رابا هم استفاده نکنیم .چون امکان دارد .که کرده آتش سوزی روخ دهد.ویا خسارات مالی وجانی صورت گیرد.واز همه مهمترباید از برق وگازبه صورت معقول استفاده کنیم.چون استفاده نا درست از انرژی ضررفراوان دارد.برای فراهم کردن انرژی ،پول ووقت زیاد می خواهد تا آماده کرد .

چون در زندگی انرژی های زیاد لازم داریم .واگر انسان استفاده در ست کنیم خانواده وجامعه از خطرات در امان می باشد.وبه اقتصاد انسان ضررمی رساند.کسانیکه از مواد سوخت زیاد مصرف می کنند.باعث آلوده گی هواومحیط زیست می شود.منابع انرژی در شهر زیاد ولی در اطراف زیاد انرژی وجود ندارد.وباید انرژی کم مصرف کنیم .به هدر ندهیم .تا بیشتری از همشریان ما از انرژی استفاده کنیم .وهمه ما برق داشته باشیم .صرفه جویی در انرژی به معنای درست وبه جا مصرف کردن آن می باشد.برای اینکه صرف جویی از انرژی کنیم .از انرژی آفتاب ،بادیاآب به جای مواد سوخت استفاده کنیم .چون از آلوده گی هواواز صرف جویی جلوگیری می شود.About the author

160