حجاب

Posted on at


 


بهترین چیز در زنده گی یک زن حجاب او میباشد حجاب اسلامی زینت یک زن مسلمان می باشد.الماس وقتی باارزش است که در وسط انگشتری قرار میگیرد 


و یک زن وقتی ارزش خود را در فامیل,جامعه,محل کار وتحصیل حفظ می نماید که حجاب اسلامی را حفظ نماید


جابیکه خداوند(ج)برای بنده گان خود تعیین نموده است


 


 که این پوشیدن تمام بدن بدون گرده روی,دست ها از بند دست و پا ها از بجولک پا برای هر زن عورت می باشد پس برای هر زن مسلمان فرض است تا حجاب خود را در تمام اماکن عمومی بازار,مکتب و حتی در مقابل مرد های اعضای فامیل خود حفظ نماید


 چون شخصیت هرزن از حجاب آن هویدا می گردد.پس باید هر خواهر مسلمان حجاب خود را حفظ نماید تا از یک طرف در اجتماع و جامعه انسان شایسته و خوب معرفی میگردد و از جانب دیگر خداوند از آن زن میگردد و زنیکه خداوند ازآن راضی باشد یک انسان موفق باشدAbout the author

lalaherfan555

I am a student at malika jalali high school in 11ed grade my favorate subject is English and computer.

Subscribe 0
160