روابط دوستانه

Posted on at


برای پیشبرد یک زنده گی خوب و موفق باید رفتار خوب وخوش با دیگران برقرار کنیم چون رفتار درست با دیگران باعث دست یافتن به موفقیت ها میشود
تنها با افراد فامیل معاشرت کردن ورفتار خوب درست نیست باید با تمام افراد رفتار خوب برقرار نماییم چون برقراری رفتارخوب با دیگران شخص را کمک
میکند به اهدافی که دارد برسد نه تنها به خاطر برآورده ساختن اهداف خود با دیگران روابط خود باید داشته باشیم باید بخاطر تعیین نمودن شخصیت خود و پیروی ازخلق ورفتارنیکو
پیامبر بزرگوار خود چون انسان مکلف است به همه چیز های که خداوند وپیامبرش امر نموده پیروی نموده وآنرا م درامورزنده گی پیاده نماییم تا در همه امور سرفراز باشیم.دین اسلام دین برادری وبرابری است در آن نباید خصومتی بین یا مشکل دیگری بین مومنین باشد و باید تمام مسلمانان با همدیگر رفتار خوب داشته باشند
چون اخلاق نیک ورفتار نیکو را همه میپسندند واز زشتی وبد رفتاری همه متنفر هستند بد رفتاری باعث متنفر شدن اشخاص از شخص میگردد واین تنفر
باعث بوجود آمدن خصومت ها وبی اتفاقی ها بین افراد میگردد با وجود اینکه ما در مورد ضرر های بد رفتاری میدانیم چرا باید این کار را انجام بدهیم
که همه از ما متنفر باشند باید با وجود اینکه این همه مشکلات را ببار میاورد ما باید کاری را بکنیم که خود را از این خطر بزرگ دور نگهداریم و راه خوب خلق نیکو رفتارپسندیده را انتخاب کنیم.


چون اگر شخص بد رفتار باشد باعث میشود همه از او دوری نمایند و خود شخص هم از این حالت رنج میبرد واگر به مشکلی برخورد کند نمیتواند از کسی
کمک بگیرد وکار خود را به خوبی به پیش ببرد باید چنین اشخاص را نصیحت کرد با وجود آنکه با شما بد رفتاری هم میکنند باز هم باید این قسم اشخاص
را از این مشکل بزرگ نجات بدهیم وآنها را از ضررهای بد رفتاری اگاه بسازیم چون هر شخص وظیفه دارد اشخاصی را که به کار خلاف یا راه بد می
روند آنها را از رفتن به آن راه مانع شد وآنها را از طریق نصیحت ونرم رفتاری به معرفت وخوش خلقی دعوت کنیم چون دین اسلام همه را به خیروخوبی
دعوت کرده وما هم باید از چنین را های پیروی کنیم تا در تمام امور خود وبرقرار کردن روابط خوب ودوستانه با دیگران موفق وپیروز باشیم.


 
About the author

160