جوانی بهترین دوره در زنده گی

Posted on at


جوانی هم بهترسن مرحله یی زنده گی می باشد. مرحله یی جوانی از سن 18 سالگی شروع می شود در این سن انسان دارای قدرت وتوانایی کاملاً قوی از هر لحاظ یعنی فکری، جسمی، ذهنی،عقلی وغیره می باشد.


جوانان در این مرحله یی زنده گی به شرایط مناسب وامکانات خوب برای ادامه زنده گی شان نیاز دارند تا بتوانند که خوب زیست نمایند. ودارای آرزوها وامیدهای زیادی برای ادامه زنده گی شان اند که اگر آن آرزو ها ی شان برآورده نشود از زنده گی نا امید شده وممکن است که باعث جلوگیری آنها از پیشرفت وانکشاف در زمینه های مختلف زنده گی گرددتوجه والدین به جوانان بسیار ضروری است زیرا آنان درمرحله یی قرار دارند که با خواهشات نفسی، هوا وهوس های بیهوده وغیره روبرو اند. اگر والدین نتوانند امکانات درست وصحی را برای زنده گی کردن آنها فراهم کنند ممکن سبب گمراهی آنان شده وآنها را از انجام کارهای خوب منع وبه سوی کارهای بد رهنمایی نمایدهمچنین موجودیت دوست بالای جوانان تأثیر زیادی از لحاظ اخلاق، خوی وعادت، گفتار، کردار، رفتاروغیره می نماید. دراین جا هم والدین مسئول اند تا به فرزندان خویش توجه نمایند وبهترین رهنما برای آنان باشند و از رابطه و نشست وبرخواست آنان با دیگران به صورت درست آگاه باشند. زیرا بسیاری ازهمین دوستان بد اند که باعث گمراهی انسان شده وآنرا از انجام کارهای نیک باز می دارند بزرگترین الگو جوانان امروزه اند که از سبب دوستان بد معتاد شده اند وزنده گی دنیوی واخروی شان تباه است


همچنان در دین مبین اسلام از جوانی توصیف شده است. حضرت محمد(ص) در حدیثی فرموده اند قدر جوانی ات را قبل از اینکه پیر شوی بدان. یعنی یک لحظه ات را بیهوده سپری نکن و قدر ثانیه وثانیه ات را بدان وآز آن استفاده درست کن. همچنان جوانی بهترین وقت برای عبادت خداوند وجمع کردن ثواب برای آخرت است. زیرا با توانمندی زیاد هیچ وقت شخص خسته وناتوان نمی شود


 


جوانان را می توان محکم ترین پایه ی اجتماع دانست ودراصل آنان تهداب جامعه را تشکیل می دهند. اگر به جوانان فرصت داده شود آنان دارای ایده ها وتفکرات مفید زیادی اند که می توانند باعث پیشرفت ها وانکشافات زیادی شوند. احترام گذاشتن به حقوق جوانان نیز مهم است زیرا آنان درمرحله یی قرار دارند که گردن کلفتی وغرور شان بسیار زیاد می باشد وتحمل یک لحظه بی حرمتی را ندارند. خلاصه اینکه جوانی زیباترین مرحله یی زنده گی بوده وجوانان هم مهمترین قشر اجتماع را تشکیل می دهند
About the author

razia11

راضیه محمدی شاگرد صنف دهم مکتب تجربوی شهر زیبای هرات

Subscribe 0
160