کتاب

Posted on at


کتاب


کتاب بهترین منبع معلوماتی و بهترین یاور انسان در همه حالات وهمه جای است .که میتوان استفاده موثری را از آن نمود .


کتا ب تنها منبع معلوماتی است که در هر زمان به سادگی میتوان به آن دسترسی داشت .انسانها برای رشد استعداد های خود وجهت بلند بردن سطح آگاهی خود نیاز به مطالعه دارد واز دیر زمان مطالعه کتابها در بین مردم مروج بوده وبه یک فرهنگ مبدل شده است .نویسندگان میکوشند تا در کتابها موضوعات وعناوین مختلف ومورد نیاز را مورد غور وبررسی قرار دهند تا نیاز مطالعه کننده گان را برآورده کند.


ما در هرموضوع که بخواهیم میتوانیم از طریق مطالعه معلومات حاصل کنیم . کتب انواع مختلف دارد یک بخش آن مربوط کتب درسی میباشد که در تدریس از آنها استفاده میشود وبخش دیگر آن کتابهای معلوماتی است که بصورت مشرح ومفصل در آن به موضوعات پرداخته میشود .انسان ها باید از هر لحظه زندگی خود به نفع خودش استفاده کند ودر اوقات بیکاری چه خوب است که بجای پرداختن به سرگرمی های بیهوده به مطالعه بپردازد که از هر لحاظ به نفع اش است کتاب میتواند بهترین دوست انسان باشد چرا که جز نفع چیزی دیگری را برایمان هدیه نمیدهد.


اما نکته مهم در مطالعه چگونگی روش مطالعه نمودن است بسا اوقات ما با استفاده از روش های غلط باعث خستگی وکم علاقه گی خود نسبت به مطالعه میشویم .


باید در نظر گرفت که در چه اوقات به چه اندازه وقت مان را صرف مطالعه نمائیم وچه توع کتابهای را مطالعه نمائیم.این مربوط به ذوق وعلاقه خود خواننده میشود که چه موضوعاتی را میپسندد تابخواند .بطور مثال بعضی به خواندن موضوعات معلوماتی علاقه دارند ,بعضی موضوعات روز بعضی رمان ها وداستان های گذشته وغیره.............اما هر موضوع به نحو خود برای انسان موثراست وانسان میتوانداز آن استفاده مفید نماید.


در خواندن کتاب ها باید در نظر بگیریم که منابع آن معتبر باشد چرا که بعضی نویسندگان سالهای سال میکشند تا یک کتاب را جامع ودرست تهیه کنند وفرق آن با کتابهای غیر معتبر باید دانسته شود .چرا که مطالعه بر ذهنیات انسان تاثیر میگذارد وباید بدنبال مطالعه کتاب های مفید که دارای سطح عالی هستند باشیم.تا درست تر بیاندیشیم.


ودر کنار مطالعه شخصی مان باید بکوشیم تا فرهنگ کتاب خوانی را در بین افراد جامعه خود نهاد ینه سازیم تا باشد که از هر طریق ممکن سطح معلومات افراد را بلندبرد.


 About the author

nazakat25

نزاکت آزرم متولد شهرهرات 1372
محصل شرعیات
وظیفه معلم

Subscribe 0
160