برق

Posted on at


برق


برق از جمله ضروریات حیاتی بشر به شمار میرود خصوصا در این زمان که تمام زندگی انسانها وابسته به تکنالوژی شده است وضرورت شدید به برق است .


آب وبرق در زندگی روزمره نقش مهمی را ایفا میکند ودر انجام تمام کارهای روزمره مان به برق نیاز داریم . برای تولید برق به آب نیاز است ومهم ترین منبع به شمار می آید اما در کنار آن برای تولید برق از آفتاب و باد هم کار گرفته میشود .در افغانستان نیز مردم در شهر ها از انرژی برق برخوردار اند اما نه به شکل استندرد آن .


افغانستان کشوریست که به بحر نزدیک نیست اما با آن هم منابع خوب آبی دارد ودریاها وبندهای متعددی در کشور موجود است که ظرفیت تولید برق را دارا میباشد  اما به سبب نبود سرمایه جهت ساختن بند هابرای تولید برق ما همچنان از داشتن برق تولید کشور خود محروم هستیم ومجبوریم از برق  کشورهای دیگر استفاده کنیم وآن هم اندک.


ازجمله این بند ها از بند درونته جلال آباد ,سروبی ,ماهیپر,نغلو,بند سلما وغیره نام برد که از این جمله بند سلما در شهر هرات از چندین سال به این طرف کار ساخت آن جریان دارد وگفته شده که تا آخر سال جاری به بهره برداری سپرده میشود.درحال حاضرافغانستان با دوکشور همسایه خود ایران وترکمنستان قرار داد برق دارد واز برق آنها استفاده میکند که این برق تکافو استفاده مردم را بطور درست نمیکند ودر فصل سرما وگرما مردم با بی برقی مواجه اند .در این حالت مردم نیز طرز استفاده درست از برق را نمیدانند وبا استفاده زیاد وبی جای باعث سکتگی وقطع جریان برق میشوند .ماباید ظرفیت را دیده استفاده کنیم.


اما حال که فصل گرما است و در بیشتری از شهر های کشور حرارت طاقت فرسا شده وبرای سرد نگهداشتن منازل مردم به برق بیشتری نیاز دارند واستفاده زیاد میکنند .ولتاژ برق بلند نبوده وتکافو نمیکند.ومردم ما با این مشکل مجبور اند کنار بیایند . اما باید استفاده بجای ودرست نمایند تا حد اقل روشنی منازل شان را ازدست ندهند .به این امید که در دولت آینده توجه بیشتری به بند های افغانستان شود بجای اینکه از آبهای ما کشورهای همسایه بهره مند شوند ما خود استفاده کنیم .About the author

nazakat25

نزاکت آزرم متولد شهرهرات 1372
محصل شرعیات
وظیفه معلم

Subscribe 0
160