صداقت

Posted on at


صداقت


صداقت یا همان راستی از جمله صفات نیکوی است که انسان با اخلاق ومومن باید با آن آراسته باشد صداقت به نوع خود شخصیت است یعنی انسان صادق همیشه متمایز از دیگران می باشد وشخصیت قابل قدر واطمینان برای مردم است .صداقت وراستی از جمله اخلاق اسلامی به شمار میرود که شخص مومن را در دین ودنیا کمک میکند .


باعث میشود تا شخص دارای عزت آبرو,نام ,ومحبوبیت شود ودر بین مردم به نیکویی از او یاد شود .انسان صادق وجدان خودش را حت است در درون احساس راحتی میکند ودر قدم اول نزد خودسربلند است صداقت تنها درگفتار نیست بسیاری با صداقت درکلام تظاهربه صداقت میکنند اما دردل این ویژگی را ندارند .صداقت باید در گفتار ,کردار,رفتار,تفکرات,واعمال شخص واقعا وجود داشته باشد تا او را کامل کند .صداقت کلید کامیابی است تک واژه ایست برای زیبا زیستن .چون وقتی صداقت را درزندگی مراعات کنیم ودر هر لحظه آنرا بکار ببریم زندگی بدون مشکلات وزیبا سپری میشود .


چی بسا کسی که بجای صداقت از نیرنگ وحیله در کار ها استفاده میکند اول خودش دچار مشکلات وناهنجاری ها میشود وبه همان چاهی که حفر میکند با نیرنگ اول خودش می افتد .


کسی که درگفتار صادق نیست هرچند که صد ها خصوصت وخصلت های نیکو داشته باشد اما عدم صداقت در گفتارش باعث میشوددیگر خوبی هایش هم دیده نشود ونزد مردم اعتبارش را از دست میدهد .بد تر ازاین چه خواهد بود که حرفی را بگوئی وکسی به ان باور نکند کسی اعتبار نکند.عدم صداقت شخص را وارونه میسازد وزندگی اش را بامشکلاتی زیاد مواجه میسازد وباعث میشود مردم از شخص فاصله بگیرند وخود شخص هم به مرور زمان ازمردم دور شده میرود چراکه دیگر برایش اعتباری نمیماند .


اسلام عزیز همواره ما را به صداقت امر مینماید واین در جهت بهتر زیستن خود ماست.تا اینکه در دنیا وآخرت سربلند زندگی کنیم.
About the author

nazakat25

نزاکت آزرم متولد شهرهرات 1372
محصل شرعیات
وظیفه معلم

Subscribe 0
160