تلاش رمز موفقیت است!!

Posted on at


 


همه کارهای که ما انجام میدهیم در زنده گی برای رسیدن به آرزو ها و دست یافتن به موفقیت ها است و هر شخص


بخاطر هدفی که دارد زحمت میکشد ومیخواهد نتیجه خوبی از آن بگیرد بدون شک رسیدن به آرزو ها تپ وتلاش زیاد


میخواهد ودر قسمت انجام دادن کار خود نباید شکست را قبول کنیم یک بار که کار ما نتیجه نمیدهد باید دوباره بالاخره


باید چند بار کوشش کنیم تا به خواسته های خود برسیم بدون شک هر شخص خواسته های متفاوتی دارد شاگرد برای


آینده خود وگرفتن یک مقام عالی کوشش میکند وبدون شک این زحمت کشی ها او را به مقامی میرساند وموفق میشود.پدر و مادر برای زنده گی وشیوه های پیشبرد آن کوشش میکنند و برنامه های متفاوتی را برای پیشبرد یک زنده گی


عالی روی دست میگیرند وبر اساس همان برنامه ها میتوانند به موفقیت های زنده گی دست پیدا کنند وزنده گی خوشی


را به پیش ببرند در زنده گی مشکلات زیاد است وهیچ خانواده ای نیست که مشکلات داشته باشند وبرای اینکه بتوانیم


زنده گی را به خوبی وکم بودن مشکلات به پیش ببریم باید تمام امور را تابع خویش ساخته و در مقابل همه مشکلات


مبارزه کنیم ونگذاریم که مشکلات بالای ما غلبه کرده نظم وتعادل زنده گی ما را از دایره کنترول ما خارج سازد.وزنده گی کردن را برای ما دشوار سازد اگر به مشکلات ودشواریها فکر کنیم هرگز نمیتوانیم پیروزی را از آن خود


کنیم مشکلات همیشه است باید به نحوه ای به پیش برویم تا با دشواری ها ومشکلات برخورد نکنیم وبتوانیم به شکل


آسان وبدون کدام سختی در امور زنده گی زنده گی را جاویدانه به پیش ببریم چون در زنده گی کسی میتواند موفق شود


که هیچگاه شکست را قبول نکند وبه مشکلات هم هرگز فکر نکرده چون در انجام کار خود به مشکلات مواجه میشود


وناکام شدن در هر کار باعث ناراحتی شخص شده و او برای پیشبرد بخش دیگر این کار هافکر نمیکند ونا امید میشود


این نا امید شدن وخود را تسلیم سختی های امور روزگار کردن باعث میشود که انسان در هیچ کاری موفق نشود و


زنده گی برای او خوشایند به پیش نمیرود باید در همه کار ها ودر انجام هر کار حوصله مندی وشجاعت


را پیشه خودساخته وهر گز شکست را قبول نکنیم تا بتوانیم یک شخص موفق در تمام عرصه ها باشیم. 
About the author

160