قرآنکریم

Posted on at • ازقراء گرفته شده به معنی خواندن است وکتابی است که از جانب الله تعالی به آسمانها نازل شده

 • وبعدا طبق ضرورت به زمین فرود آمده است و توسط جبرائیل ع برای حضرت محمد ص

 • فرستاده شده تا تمام بشر را به راه راست رهنمائی کند و زمانیکه همه مردم گمراء بودند الله ج

 • این کلام مقدس را به زمین فرستاد تا تمام مردم از گمراهی نجات یابند

 • .

 • قرآنکریم دارای 30 جزء ، 114 سوره ، 540 رکوع ، 14 سجده ، 7 منزل ، 77439 کلمه ،

 • 6666 آیه ، 39576 کسره ، 321180 حرف ، 1771 مد ، 4804 ضمه ، 1274 تشدید ،93243 فتحه ، و 105684 نقطه میباشد.


 • بزرگترین سوره قرآنکریم سوره بقره بوده که دارای «286» آیه میباشد و کوچکترین سوره

 • آن سوره کوثر بوده که دارای «3» آیه میباشد است ودر بین سوره های قرآنکریم سوره نمل

 • دارای دو« بسم الله الرحمن الرحیم » میباشد و سوره توبه بدون « بسم الله الرحمن الرحیم »

 • میباشد وسوره های قرآنکریم به دو قسم است ، سوره های مکی و سوره های مدنی که سوره

 • های مکی درمکه مکرمه وقبل از هجرت پیامبرص نازل شده و سوره های مدنی در مدینه

 • منوره وبعد از هجرت پیامبرص نازل شده است.


 • وما باید همیشه قرآنکریم را با وضو لمس و تلاوت کنیم چرا که خداوند ج درقرآنکریم در

 • یک آیه می فرماید: ترجمه :« لمس نکنند جزء پاکان » پس ما باید همیشه قرآنکریم را با

 • وضولمس کنیم زمانیکه ما قرآنکریم را تلاوت میکنیم خداوند ج باما صحبت میکند یعنی

 • برای ما میگوید که چی کار را انجام دهیم واز کدام کار اجتناب کنیم که تمام اینها درقرآن

 • کریم ذکر شده است.

 •  

 • بنابراین ماباید قرآنکریم را با تفسیر بخوانیم تا به معنی آن پی برده وبه گفته های خداوند ج

 • از روی این کلام مقدس عمل کنیم تا که بتوانیم توشه آخرت خود را ازطریق این کتاب

 • آماده سازیم واز رهنمائی های قرآنکریم درتمام زنده گی استفاده کنیم.

 •  About the author

160