خشونت خانوادگی

Posted on at


خانه غالبآ مکانی امنی به حساب می آید که افراد با فرار از نا آرامی ها، دلهره ها، زشتی ها و خشونت های جهان بیرون به آن پناه می برد


.


که تنها یک جای نسبتآ امنی که میتوان آدمی در این دنیا پر آشوب و خشن داشته باشد. محیط صمیمی و گرم خانه وخانواده باشد؛ اما متئاسفانه چنین نیست؛ وپدیده شومی چون خشونت و پرخاشگری در این محیط صمیمی نیز رخنه کرده تا جای که به جای محبت


،


خشونت را حاکم ساخته است. خانه برای بسیاری از زنان و کودکان در سراسر جهان جای است که باید تن به نوعی خشونت و بدرفتاری بدهند که از طرف عزیزان شان برای شان روا داشته باشد، خشونت خانوادگی، چیزی که جزء تجربه ی هر روزینه بسیاری از زنان و کودکان در فرهنگ ها و جوامع مختلف به شمار میرود. خشونت خانوادگی شایع ترین نوع خشونت در سراسر جهان است که رغم تفاوت های فرهنگی، دینی، اقتصادی و اجتماعی بین ملت ها و فرهنگ ها تمامی مرزهای جغرافیای و سیاسی در خود به پدیده جهانی و فرافرهنگی تبدیل شده است. امروزه خشونت خانوادگی، به یک نوع جهان شمول تبدیل گردیده است و تاثیرات آن باعث شده است که نابسامانی های مختلف در جوامع فرهنگی به همین علت بیشترین قربانیان خشونت را در جهان قربانیان خشونت خانوادگی تشکیل داده است. از طرف دیگر این نوع خشونت خانوادگی رابطه تنگاتنگی با خشونت بیرون از خانه.(خشونت های اجتماعی)دارد که گاه علت و گاهی هم معلول آن است. اما بعضی از مردم به این باور اند که خشونت های خانوادگی راه را برای خشونت در ساختارهای اجتماعی باز کرده وباعث ایجاد خشونت های اجتماعی، سیاسی، قومی،فرهنگی...گردیده است


.


 


 160